Gods Jēzus Sirdij caur Marijas Sirdi!

Vissvētākās Jēzus Sirds kalpoņu – Marijas sūtņu sekulārinstitūts ir Svētā Krēsla jurisdikcijai pakļauts sekulārinstitūts. Institūta locekles tiecas pēc Dieva mīlestības, kalpojot tuvākajiem, saliek šķīstības, nabadzības, paklausības svētsolījumus un, dzīvojot pasaulē, praktizē evaņģēliskos padomus franciskāņu garā.

DIBINĀŠANA

Vissvētākās Jēzus Sirds kalpoņu kongregācija tika dibināta 1874. gada 2. februārī Polijā. Tās dibinātājs ir svētīgais kapucīnu tēvs Honorāts Kožminskis (1829 – 1916) un līdzdibinātāja Juzefa Hudzinska (1838 – 1914). 1910. gadā kongregācija saņēma Svētā Krēsla apstiprinājumu.

Kongregācija dibināja un vadīja tādas iestādes kā skolas, internātus un bērnu namus. Draudzēs māsas sagatavoja bērnus sakramentiem. Kongregācija darbojās ne tikai Polijā, bet arī Lietuvā un kopš 1887. gada arī Latvijā.

Vēlāk, īstenojot Vatikāna II koncila ieteikumus, tika pieņemts lēmums kļūt par sekulāro institūtu. 1981. gadā Vissvētākās Jēzus Sirds kalpoņu – Marijas sūtņu institūts tika apstiprināts ar Svētā Krēsla dekrētu kā sekulārais institūts, kas pakļauts Svētā Krēsla jurisdikcijai.

DIBINĀTĀJS

Svētīgais Honorāts Kožminskis piedzima 1829. gada 16. oktobrī Polijā. 1848. gadā iestājās kapucīnu ordenī. Priesterības sakramentu saņēma 1852. gadā. 19. gs., Baznīcai un poļu tautai visgrūtākajos laikos, viņš ar upurgatavu pastorālo darbu konfesionālā dibināja jauna veida kongregācijas, tās veltot tautas ticības padziļināšanai un tā laika svarīgākajām vajadzībām.

Viņš nomira Polijā, 1916. gada 16. decembrī. Beatifikācijas process norisinājās no 1946. līdz 1988. gadam. Pāvests Jānis Pāvils II 1988. gada 16. oktobrī, sava pontifikāta desmit gadu jubilejā, svētā Pētera bazilikā pasludināja Honorātu Kožminski par svētīgu.

GARĪGUMS

Institūta dzīves pamats ir Jēzus Kristus Evaņģēlijs, bet evaņģēliskās dzīves paraugs ir svētais Francisks no Asīzes. Savā dzīvē cenšamies viņam sekot pazemībā, nabadzībā un gandares garā. Franciska priekam, kas izplūst no tīras sirds, cieņai un mīlestībai pret katru cilvēku, kā arī brālīgai mīlestībai pret ikvienu radību ir jābūt mūsu īpašībām.

Jāņa Pāvila II lūgšana sv. Asīzes Franciskam

Tu, kas tik ļoti tuvināji Kristu savam laikmetam, palīdzi mums tuvināt Kristu mūsu laikmetam, mūsu grūtajiem un kritiskajiem laikiem. Atbalsti mūs! Mūsdienas gaida Kristu ar lielām ilgām, kaut daudzi no mūsu laikabiedriem to neapzinās… Sv. Asīzes Francisk! Palīdzi mums tuvināt Kristu Baznīcai un mūsdienu pasaulei! Tu, kas savā sirdī nesi savu laikabiedru mainīgās likteņgaitas, atbalsti mūs, lai ar Pestītāja Sirdij tuvu sirdi mēs aptvertu mūsu laikmeta grūtās sociālās, ekonomiskās, politiskās problēmas, kultūras un mūsdienu civilizācijas problēmas, visas ciešanas, saspīlējumus, sarežģījumus un nemierus. Palīdzi mums to visu pārtulkot vienkāršajā un augļus nesošajā Evaņģēlija valodā. Palīdzi mums atrisināt visas šīs problēmas ar Evaņģēlija atslēgu, lai Kristus pats varētu būt mūsdienu cilvēkam Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Amen

Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm” (Mt 11, 28-29).

Mūsu sekulārinstitūta devīze: Gods Jēzus Sirdij caur Marijas Sirdi!

Mēs īpaši godinām Vissvētāko Jēzus Sirdi. Pielūdzot, mīlot un kontemplējot dievišķo Sirdi, kuras kalpones esam, cenšamies veidot savu sirdi pēc Jēzus Sirds parauga, sevišķi izkopjot lēnprātību un pazemību.

 Pieņemiet no sirds Dievmātes padomu:

„Visu, ko Jēzus jums sacīs, dariet ” (sal.  2, 5).

Esot Marijas sūtnes, sirsnīgi mīlam un godinām Dieva Dēla Māti kā Laba Padoma Māti, pieņemot Viņas vārdus: „Lūk, es esmu Kunga kalpone!” ( Lk 1, 38) par savu atbildi katrā dzīves situācijā. Jaunava Marija ir mūsu vislabākais sievietes un audzinātājas piemērs.

Līdzīgi kā Marija Nācaretē ievērojam sava aicinājuma diskrētumu – esam atklātas kā kristietes, bet slēpjam mūsu veltīšanos Dievam.

HARIZMA

Harizma, ko mums ir nodevis dibinātājs, ir bērnu un jauniešu, bet sevišķi meiteņu audzināšana un izglītošana kristīgā garā. Atklāt sievietes cieņu un aicinājumu, ko Dievs viņai uzticējis, ir ļoti būtisks uzdevums, jo kāda ir sieviete, tāda ir ģimene un tauta.

 Lūgšana

Marija, Laba Padoma Māte, izlūdz no sava Dēla aicinājumus bērnu un jauniešu audzināšanas darbam, lai mūsu Tēvija varētu priecāties par labiem un krietniem cilvēkiem. Amen.

DARBĪBA

Mācām un audzinām, strādājot par skolotājām, audzinātājām, katehētēm un psiholoģēm dažādās valsts izglītības un audzināšanas iestādēs un sabiedriskajās organizācijās, kā arī draudzēs. Cenšamies būt tajā vidē, kuras uzdevums ir cilvēka izglītošana, lai sniegtu kristīgā gara liecību.

 KOPIENA

Sekulārā institūta loceklēm nav pienākuma dzīvot zem viena jumta, bet tas nenozīmē, ka tās neveido kopienu. Sekulārā institūta kopienai vispirms ir garīgs raksturs, un tā veidojas caur tā paša garīguma pieņemšanu, caur dalību tajā pašā harizmā, caur dzīvi pēc konstitūcijām, savstarpējos kontaktos un aktīvā līdzdalībā. Galvenais saiknes starp māsām uzturēšanas veids mūsu dzīvē ir tikšanās. Mēs tiekamies, lai kopīgi lūgtos, atjaunotu mūsu garīgo dzīvi rekolekcijās, piedalītos ar formāciju saistītās pārrunās, dalītos pieredzē utt. Tādā veidā vienojamies garīgā ģimenē Jēzū Kristū.

FORMĀCIJA

Sekulārinstitūtā var iestāties katoļticīgas sievietes vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Pēc pus gada kandidāta perioda sākas 2 gadus ilgs pārbaudes laiks. Pēc tam tiek salikti svētsolījumi – šķīstība, nabadzība un paklausība – uz 1 gadu, kurus atjauno katru gadu līdz mūžīgajiem svētsolījumiem, kas savukārt tiek salikti agrākais pēc 5 gadiem. Formācija dzīvei sekulārinstitūtā notiek arī Latvijā.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Latvijā:
Mob. +371 20524385
E-pasts: mrimovica@inbox.lv

http://katolis.lv/nuntiae

Polijā:
Adrese: uł. Kazimierzowska 20, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polska
(uz šo adresi var rakstīt latviešu, poļu vai krievu valodās)
http://poslanniczki.blogspot.com