Svinot Konsekrētās dzīves dienu, sv. Jēkaba katedrālē pulcējās vairāk kā 40 konsekrētās personas, lai arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vadībā svinētu Svēto Misi, atjaunotu savu uzticību Kungam svētsolījumos un lūgtos viens par otru. Konsekrētās dzīves dienu pēc sv. Jāņa Pāvila II iniciatīvas sāka svinēt 1997.gadā kā lūgšanas dienu par konsekrētajām personām. Svinot to Kunga prezentācijas svētnīcā svētkos jeb Sveču dienā (2.februārī), tā ir atgādinājums, ka konsekrētie ir aicināti būt par Kristus gaismas atspīdumu visiem cilvēkiem.

Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, uzrunājot Dievam veltītos, uzsvēra šī aicinājuma nozīmi Baznīcā, kā arī pasaulē. Ejot savu ceļu, Dievam veltītais kļūst par zīmi pasaulei, kas pretojas egoistiskām sabiedrības tendencēm, “nepeld pa straumi”, bet paliek uzticīgs citām vērtībām. Viņi kļūst kā svece.

Svece – simbols gaismai no debesīm, kas savā spožumā apvērš prioritātes.

Arhibīskaps uzsvēra, ka konsekrētie, saliekot solījumus, apzināti izvēlas būt atvērti Dievam:

Šie svētki mums atgādina, ka “ne no maizes vien dzīvo cilvēks”. Mūsu visu sirdīs slēpjas dziļākas ILGAS, kas lika Simeonam saukt: “Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu”. Esam aicināti atvērties ILGĀM, kas ir mūsos. Katrs ir aicināts iziet pretī Dievam un ļaut, lai Dieva gaisma ienāk viņā.

 


UZZIŅAI

Latvijas Baznīcā Svētais Gars ir ļāvis uzplaukt kopienām ar ļoti dažādām harizmām – ir gan kontemplatīvās dzīves māsas (Baskāju Karmela māsas Ikšķilē), gan arī daudzas kopienas, kas savā ikdienā apvieno lūgšanu ar apustulisko darbību (11 sieviešu un 7 vīriešu kongregācijas un ordeņi, kā arī 3 sekulārinstitūti). Pavisam kopā Latvijā Dievam konsekrētu dzīvi izdzīvo vairāk kā 100 sievietes un 30 vīrieši. Ordeņu brāļi kalpo arī kā priesteri Latvijas draudzēs. Konsekrētās personas palīdz katehēzes darbā, veic individuālo garīgo vadību, vada jauniešu grupas un svētceļojumus, palīdz ģimenēm. Jau vairākus gadus Latvijā tiek organizētas padziļinātas rekolekcijas, brāļu un māsu vadībā. Sadarbībā starp kopienām ir izveidojusies un turpinās ikgadējā nometne jauniešiem “Campo Jēzus”. Kopienas – aicinātas būt par mīlestības vietām – sniedz dažāda veida garīgo un materiālo palīdzību cilvēkiem krīzes situācijās, kā arī velta savu dzīvi, lai kalpotu Jēzum sabiedrības atstumtajos, nabagajos, cietējos, cietumniekos.

 

LKDIPAK

Foto: BVJM māsas kalpones