LATVIJAS KONSEKRĒTĀS DZĪVES INSTITŪTU PRIEKŠNIEKU/ČU APVIENOTĀS KONFERENCES (LKDIPAK) STATŪTI

I NODAĻA

Vispārējs ieskats

1. Punkts

Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku/ču konference (LKDIPAK) ir juridiska persona (reģistrēta Latvijā saskaņā ar Baznīcas kanoniskajām tiesībām), kas apvieno Latvijā dzīvojošos Reliģisko institūtu un Apustuliskās dzīves biedrību, gan uz pāvesta tiesībām, gan diecēzes tiesībām, augstākos priekšniekus un priekšnieces, kā arī pēc ārpus Latvijas dzīvojošo Konsekrētās dzīves institūtu augstāko priekšnieku/ču lūguma nozīmētos pastāvīgos delegātus/es. Konferences locekļi var būt arī Sekulārinstitūtu priekšnieki/ces vai viņu delegāti/tes. Konference darbojas saskaņā ar Kanonisko Tiesību kodeksa normām (Kan. 115-128, 708-709), šiem Statūtiem un Valsts likumiem.

2. Punkts

LKDIPAK ir savs zīmogs, emblēma un konts bankā.

 3. Punkts

LKDIPAK juridiskā adrese: Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija, Pils ielā 2, Rīgā, LV-1050.


 

 

 II NODAĻA

Konferences locekļi

4. Punkts

LKDIPAK pilntiesīgie locekļi ir Konsekrētās dzīves institūtu augstākie priekšnieki/es. Augstākā priekšnieka deleģētais pārstāvis nevar būt Konferences Prezidents vai Prezidenta vietnieks.

 5. Punkts

LKDIPAK locekļi maksā dalības maksu, saņem informāciju, organizē un piedalās dažādos pasākumos, programmās, garīgajos vingrinājumos.


 

 

III NODAĻA

Mērķis un uzdevumi

 6. Punkts

LKDIPAK mērķis ir stiprināt konsekrēto personu vienību katoļu Baznīcā Latvijā, veicināt Konsekrētās dzīves institūtu locekļu sadarbību ar bīskapiem, tādējādi sekmējot viņu garīgo un apustulisko izaugsmi un auglīgu liecināšanu, lai  Evaņģēlijs tiktu sludināts un izplatīts Latvijā.

 7. Punkts

Konference respektē katra atsevišķa Institūta autonomiju, tā harizmu un veicina sadarbības garu.

 8. Punkts

Konferences uzdevumi:

a) izstrādāt un organizēt formācijas kursus par kopīgiem jautājumiem (kandidātiem, postulantiem un postulantēm, novičiem un novicēm, juniorēm), kā arī mūža (permanentajai) formācijai;

b) organizēt, informēt un uzaicināt konsekrētās personas uz viņiem paredzētajiem pasākumiem arhidiecēzes un starpdiecēžu ietvaros;

c) meklēt risinājumus aktuālām Baznīcas un Latvijas sabiedrības problēmām; organizēt lekcijas un seminārus par šīm problēmām; veicināt konsekrēto personu iesaistīšanos jaunās evaņģelizācijas darbā un ekumēniskajā kustībā;

d) padziļināt izpratni par jaunās evaņģelizācijas perspektīvām un konsekrētās dzīves pravietisko lomu, kā arī konsekrēto personu apustulisko darbību katoļu Baznīcā Latvijā;

e) palīdzēt risināt jautājumus, kas saistās ar Konsekrētās dzīves institūtu vadību, normām, administrēšanu un finansēm, saskaņā ar valsts likumdošanu;

f) informēt Konsekrētās dzīves institūtu locekļus par jaunākajiem Baznīcas Maģistērija dokumentiem, īpašu uzmanību vēršot uz tajos iekļautajām norādēm šo Institūtu locekļiem;

g) veicināt sadarbību ar Konsekrētās dzīves institūtu un Apustuliskās dzīves biedrību Kongregāciju (Vatikānā), ar Ģenerālpriekšnieku un Ģenerālpriekšnieču starptautiskajām savienībām, kā arī ar citām nacionālajām un kontinentālajām konferencēm;

h) veidot sadarbību ar Latvijas Bīskapu konferenci un atsevišķiem bīskapiem (skat. KTK Kan. 708), informējot viņus par LKDIPAK darbību un piedaloties Jauktajā komisijā, kā to paredz Mutuae relationes, n. 63.


 

 

IV NODAĻA

LKDIPAK struktūra

 9. Punkts

Lēmējvara:

a) Pilnsapulce;

b) Padome.

 

Izpildvara:

a) Sekretāre;

b) Komisijas;

c) Diecēžu pārstāves.


 

 

 V NODAĻA

Pilnsapulce

 10. Punkts

Pilnsapulce tiek sasaukta vismaz divas reizes gadā. Konferences locekļus, izsūtot programmu, par to informē vismaz mēnesi pirms noteiktā pilnsapulces datuma.

 11. Punkts

Pilnsapulce ir LKDIPAK augstākā lēmējvara. Tās tiesības un pienākumi ir šādi:

a) ievēlēt uz trim gadiem LKDIPAK Padomi;

b) apstiprināt un izmainīt Statūtus;

c) pieņemt LKDIPAK izpildvaras darbības ziņojumus;

d) apspriest un pieņemt darbības vadlīnijas;

e) izvērtēt LKDIPAK locekļu ierosinājumus;

f) pārbaudīt un apstiprināt finansiālos pārskatus un plānotos ienākumu-izdevumu gada budžetus;

g) noteikt dalības maksu LKDIPAK biedriem.

 12. Punkts

Vēlēšanas un lēmumu pieņemšana.

a) Statūtu izmainīšanai un apstiprināšanai nepieciešamas vismaz 2/3 balsu;

b) prezidentes un Padomes locekļu ievēlēšanai pietiek ar absolūto balsu vairākumu (50%+1); trešajā balsojumā (pietiek ar vienkāršu balsu vairākumu) tiek ievēlēta tā persona, kura saņem lielāko balsu skaitu. Ja divas personas saņem vienādu balsu skaitu, tiek ievēlēta gados vecākā persona.

c) lēmumi tiek pieņemti ar absolūtu balsu vairākumu.

 13. Punkts

Lēmumi stājas spēkā, ja pilnsapulcē piedalās LKDIPAK locekļu absolūtais vairākums (sal. KTK Kan. 119) un ja tos pieņem klātesošo absolūtais vairākums un tie atbilst šo Statūtu 3.nodaļā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī 5.nodaļā minētajai Pilnsapulces kompetencei.


 

 

VI NODAĻA

Padome

 14. Punkts

LKDIPAK Padome ir LKDIPAK lēmējorgāns. Padomi ievēl pilnsapulces locekļu absolūtais vairākums. Padomi veido:

a) Prezidents;

b) Divi padomnieki, no kuriem vienu pilnsapulces locekļi pirmajā sanāksmē ievēl par Prezidenta vietnieku. Ja Prezidents ir vīrietis, tad Prezidenta vietniekam ir jābūt sievietei, un otrādi.

 15. Punkts

Izbeidzoties Prezidenta vai kāda no Padomes locekļu augstākā priekšnieka termiņam, viņš/a var turpināt būt Prezidents vai padomnieks līdz ievēlēšanas termiņa beigām, ja turpina dzīvot Latvijā.

 16. Punkts

Padomi sasauc Prezidents vai, ja viņa vieta ir vakanta, Prezidenta vietnieks vismaz četras reizes gadā. Padomes pienākumi ir šādi:

a) sadarboties ar Latvijas Bīskapu konferenci, veidot kontaktus ar Ģenerālpriekšnieku un Ģenerālpriekšnieču starptautiskajām savienībām un citām nacionālām vai starptautiskām organizācijām;

b) informēt par LKDIPAK darbību Apustulisko nunciatūru un Konsekrētās dzīves institūtu un Apustuliskās dzīves biedrību Kongregāciju;

c) apkopot informāciju un materiālus, kas nepieciešami kopējo mērķu un uzdevumu veikšanai; nozīmēt personu, kura kopā ar Prezidentu, piedalās Jauktās komisijas darbā;

d) nominēt ģenerālsekretāru/i un finanšu ģenerāladministratoru/i;

e) vajadzības gadījumā izveidot komisijas un noteikt to darbības mērķus;

f) noteikt vadlīnijas diecēžu pārstāvju darbībai.

 17. Punkts

Padomes prezidents, kuram ir jābūt augstākajam/ai priekšniekam/cei, vienlaicīgi ir arī LKDIPAK prezidents. Prezidenta pienākumi ir šādi:

a) pārstāvēt LKDIPAK Latvijas Bīskapu konferences priekšā un Baznīcas un Valsts institūcijās, saskaņā ar šajos Statūtos noteikto kompetenci;

b) vadīt Padomes sanāksmes un LKDIPAK pilnsapulces;

c) rūpēties par LKDIPAK un visu komisiju darbības norisi;

d) pārraudzīt LKDIPAK pilnsapulces un Padomes sanāksmēs pieņemto lēmumu īstenošanu;

e) sadarboties ar sekretāru/i un koordinēt tā/tās darbu;

f) uzturēt saikni ar diecēžu pārstāvjiem un koordinēt viņu darbību.

 18. Punkts

Prezidentam palīdz un vajadzības gadījumā to aizstāj prezidenta vietnieks.


 

 

VII NODAĻA

Finanses

 19. Punkts

Konferences finansiālie resursi ir:

a) locekļu dalības iemaksas;

b) fizisko un juridisko personu, kā arī labdarības fondu ziedojumi;

c) starptautisko organizāciju ziedojumi;

d) citi likumīgi gūti ienākumi.

 20. Punkts

Finanšu administors/e:

a) finanses tiek administrētas saskaņā ar Baznīcas un Valsts likumiem;

b) finanšu administrators sastāda gada atskaiti un plānoto gada budžetu, sniedz finansiālu atskaiti LKDIPAK pilnsapulcei;

c) finanšu administrators var izmantot profesionālas konsultācijas;

d) finanšu administrators rūpējas par papildu ziedojumu iespējām Konferences aktivitātēm.


 

 

VIII NODAĻA

Sekretārs

 21. Punkts

Sekretāra/es pienākumi ir šādi:

a) sagatavot pilnsapulces un sanāksmju dienas kārtību;

b) sastādīt Padomes un LKDIPAK pilnsapulces sanāksmju protokolus;

c) īstenot pilnsapulces lēmumus;

d) uzturēt saikni ar LKDIPAK locekļiem, informēt tos par plānotajām aktivitātēm;

e) sniegt LKDIPAK locekļiem informāciju par gaidāmajām sanāksmēm, to programmām, dienas kārtību, izskatāmajiem jautājumiem un ierosinājumiem;

f) uzaicināt brīvprātīgos palīgus dalībai dažādos pasākumos un programmās;

g) uzņemties atbildību par LKDIPAK biroja darba organizāciju;

h) kārtot LKDIPAK arhīvu.


 

 

IX NODAĻA

Komisijas

 22. Punkts

Prezidents, saskaņojot ar Padomes locekļiem, ieceļ amatā komisijas koordinatoru.

 23. Punkts

Komisijas sastāvu apstiprina LKDIPAK Padome.

 24. Punkts

Komisijas koordinators var aicināt brīvprātīgos palīgus dažādu uzdevumu veikšanai.

 25. Punkts

Komisiju koordinatori sniedz atskaiti par savu darbību LKDIPAK Padomei.


 

 

 X NODAĻA

Diecēžu pārstāvji

 26. Punkts

Diecēžu pārstāvji piedalās LKDIPAK noteikto mērķu īstenošanā konkrētajā diecēzē. Par Diecēzes pārstāvi var būt augstākais/ā priekšnieks/ce, kas dzīvo konkrētajā diecēzē, vai viņu pastāvīgie delegāti.


 

 

 XI NODAĻA

Izmaiņas Statūtos un to apstiprināšana

 27. Punkts

a) LKDIPAK Statūtos izmaiņas izdara un tos apstiprina ar divu trešdaļu balsu skaitu. Balsošanā jāpiedalās ne mazāk kā divām trešdaļām LKDIPAK locekļu. Ierosinājumi izmaiņu izdarīšanai Padomei jāiesniedz vismaz divus mēnešus pirms LKDIPAK pilnsapulces. Sapulces locekļi par ierosinātajām izmaiņām jāinformē vismaz 30 dienas pirms sapulces.

b) Izmaiņas Statūtos, kuras pieņem vismaz 2/3 no Konferences locekļiem, ir jāapstiprina Konsekrētās dzīves institūtu un Apustuliskās dzīves biedrību Kongregācijai.

 28. Punkts

Konference beidz pastāvēt, ja tā nolemj Svētais Krēsls, vai, ja to pieprasa vismaz 2/3 Konferences locekļu. Pilnsapulce, piedaloties absolūtajam vairākumam locekļu, nolemj, kam tiks nodoti kustamie un nekustamie īpašumi.

 

 2012.gada 1.novembrī