© LRKB IC  www.katolis.lv

22. novembrī Aglonas bazilikā notika ikgadējā konsekrēto personu tikšanās, kas bija apvienota ar dievkalpojumu nodomā par Latviju, tās vadītājiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem. Svēto Misi celebrēja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs, arhibīskaps Pedro Lopess Kintana, kā arī Latvijas bīskapi un priesteri. Svētās Mises laikā nuncijs svinīgi nolasīja Klēra kongregācijas dekrētu, kas apstiprina Latvijas Starpdiecēžu garīgā semināra kanonisku dibināšanu.

Uzrunājot visus klātesošos, īpaši konsekrētās personas, Pedro Lopess Kintana, aicināja atvērties Svētā Gara darbībai un “ļaut, lai Viņš ir mūsu dzīves patiesais vadītājs”. Tāpat arī nuncijs aicināja novērtēt labas kopienas dzīves vērtību, jo tā parāda lielas garīgās vērtības. “Dzīve kopienā ir Evaņģēlija sludināšana, kurai nav vajadzīgi daudzi paskaidrojumi. Konsekrētai personai pirmkārt ir jābūt lieciniekam un jādzīvo kā tādam, kurš ir ļāvis Svētajam Garam sevī iemājot un darīt sevi auglīgu.” Sprediķi nuncijs noslēdza ar lūgumu Vissvētākajai Jaunavai Marijai, Dieva Mātei, sargāt “mūsu konsekrāciju, lai vēlāk to dāvātu pasaulei”.

Tāpat arī nuncijs Svētās Mises laikā klātesošos iepazīstināja ar 2017. gada 13. oktobrī izdoto Klēra kongregācijas dekrētu, kas apstiprina, ka Rīgā ir oficiāli nodibināts Latvijas Starpdiecēžu garīgais seminārs Rīgas, Rēzeknes-Aglonas, Liepājas un Jelgavas diecēzei. Nuncijs paziņoja, ka ir atzīti un paziņoti Starpdiecēžu garīgā semināra statūti.

2017. gada 15. augustā bīskaps Jānis Bulis Latvijas bīskapu konferences vārdā lūdza kanoniski nodibināt Latvijas Starpdiecēžu garīgo semināru ar mērķi sniegt šīs zemes semināristiem labāku formāciju.

Svētās Mises noslēgumā bīskaps J. Bulis aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju veikt labus darbus, kā arī bīskapu un priesteru vārdā apstiprināja, ka lūdzas par Latvijas tautu, “jo valsts galvenais saturs nav likumi, bet cilvēki. Lai Dievs Svētais Gars katram dāvā bagātīgas žēlastības”. Noslēgumā visi klātesošie vienojās, dziedot Latvijas himnu.

Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku apvienotās konferences priekšsēdētāja māsa Inese Lietaviete, izsakot pateicību par iespēju vienoties kopīgā lūgšanā, atzina: “Tas ir brīnišķīgs brīdis, lai mēs apzinātos, ka esam vienoti kā tauta un ka tieši vienotībā mēs varam izlūgt Latvijai lielas žēlastības.”

Pēc Svētās Mises un sadraudzības ar brāļiem priesterībā, konsekrētās personas tikās ģimeniskā gaisotnē, lai atskatītos uz šai liturģiskajā gadā kopā paveikto, lai dalītos ar piedzīvoto prieku savās kopienās, kā arī izrunātu nākotnes ieceres. Jaunākā statistika liecina, ka pavisam Latvijā ir 115 konsekrētas māsas un 32 brāļi.

LRKB IC

Foto galerija >>

oznor

Novembra pirmajā sestdienā pulcējāmies Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsu klosterī Rēzeknē, lai pateicībā Dievam svinētu māsas Terēzijas Pijas PIJ dzīves 80 gadu jubileju. Svētās Mises Upuri celebrēja mariāņu kongregācijas tēvs Rinalds Stankevičs MIC, Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu konferences viceprezidents, kurš veltīja klātesošajiem brīnišķīgu sprediķi par Vissvētās Jaunavas Marijas lomu mūsu dzīvē. Pirms Dievkalpojuma tika sevišķi uzsvērta Sv. Mises nozīme. Svinībās piedalījās arī  priesteris Vitālijs Filipenoks no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles, Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsas no Rīgas, Liepājas, Varakļāniem, kā arī Marijas Leģiona māsas no Liepājas.

Māsa Terēzija Pija ir dzimusi Madonā, kā jaunākais bērns ticību praktizējošā ģimenē. Māsas vecāki  nākuši no Latgales: tēvs no Daugavpils, māte no Naujenes. Madonā toreiz tikai vēl veidojās katoļu draudzīte, tēvs un māte daudz darīja šīs draudzes tapšanā. Mazajā Madonas baznīciņā māsa tika nokristīta Kristus Karaļa svētkos, trešajā dienā pēc piedzimšanas. Arī baznīciņa veltīta Kristus Karaļa godam. Kad māsai bija 3 gadi, ģimene pārcēlās uz Jezupovas draudzi Naujenes pagastā.

Bērnību māsa pavadīja Naujenē, baudīdama vecāku mīlestību un gādību, bet sevišķi, kā māsa stāstīja, mācīdamās no vecākiem praktizēt ticību ikdienas dzīvē. Vēl bērns būdama, viņa redzēja tēvu agri no rīta, ceļos nometušos lūdzoties, katru mēnesi ejot pie grēksūdzes, ik svētdienu piedaloties Svētajā Misē. Māte, veicot ikdienas darbus, dziedāja stundu dziesmas Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Vecāki gandrīz katru dienu piedalījās Sv. Misē, neskatoties uz 4,5 km attālumu līdz baznīcai, turklāt Sv. Mise bija agri –  6 no rīta.

Māsa Terēzija Pija mācījās Daugavpils vidusskolā. Reiz, kā viņa pati stāsta, 9. klasē, liekas, literatūras stundā viņa skaidri saprata savu aicinājumu uz Dievam veltītu dzīvi. Lai šo Dieva aicinājumu piepildītu, vēl vajadzēja gaidīt līdz 18 gadiem, jo klosterī uzņēma tikai pilngadīgas personas. Pienākot laimīgajai dienai –  1955.gada 29. oktobrim, –  savā dzimšanas dienā, māsa brauca uz Aglonu, lai iestātos Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijā un uz visiem laikiem piederētu Dievam.

Postulāts, noviciāts (aicinājuma pārbaudes laiks klosterī) pagāja Aglonā –  Dievmātes patvērumā. 1959.g. māsa Terēzija Pija salika pirmos svētsolījumus, tādējādi apsolot Dievam, dzīvot nabadzībā, šķīstībā un paklausībā.

1960. gadā padomju vara lika nepārvaramus šķēršļus turpmākai klostera pastāvēšanai un pār klosteri savilkās tumši mākoņi. Māsām bija jādodas prom no klostera – pasaulē, līdzīgi kā Bērnam Jēzum bija jābēg uz Ēģipti. Visām māsām kopā neatļāva dzīvot, tikai atsevišķi, mazās grupās – 3 līdz 5 māsas. Tomēr Dieva mīlestība un gādība bija ar viņām, Kungs deva spēku izturēt un palikt uzticīgām arī šādos grūtos dzīves apstākļos. Māsas turpināja savu Dievam veltīto dzīvi apslēptībā – lūdzoties, strādājot un, iespēju robežās, palīdzot cilvēkiem viņu garīgajās vajadzībās.

1965.g 29.aprīlī Līvānos māsa Terēzija Pija kopā ar vēl 3 māsām salika mūžīgos solījumus, slepeni, aiz aizslēgtām durvīm. Māsa toreiz domāja: “Uz mūžiem es piederu Jēzum!” Māsa bija laimīga dzīvojot kopā ar savu Izredzēto Jēzu, un no šīs laimes pārpilnības radās vēlme dalīties tajā ar citiem, liecināt par Dievu. Latvijā, toreiz valdošā komunisma ietekmē, bija noliegts atklāti darboties apustulātā, bet māsas sirdī dega ilgas nest Labo Vēsti citiem.

Kādā dienā klostera priekšniece jautāja māsai Terēzijai Pijai, vai viņa vēlētos braukt misijās uz Kazahstānu, kur jau dzīvoja un darbojās dažas mūsu kongregācijas māsas. Viņa izteica savu piekrišanu un 1976.g aprīlī devās pirmo reizi uz svešo zemi Kazahstānu. Tur vēl nebija ne priesteru, ne baznīcu. Priesteri tikai reti iebrauca naktīs – slepenībā, lai apkalpotu ticīgo garīgās vajadzības, bet māsas sagatavoja cilvēkus uz Sv. Sakramentu pieņemšanu. Māsa Terēzija Pija priecājas par Kazahstānā nostrādātiem gadiem, sevišķi par to, ka varēja pieaugušo un bērnu sirdīs iedegt ticības liesmiņu, gatavojot viņus Sv. Sakramentu pieņemšanai. Tad nāca laimīgais gads un diena, kad 1995. gadā iebrauca pastāvīgais priesteris un ticīgajiem tika nodrošināta pastāvīga garīgā aprūpe.

Māsa Terēzija Pija nodzīvoja Kazahstānā 37 gadus. Bija gan ērkšķi, gan rozes dzīves ceļā. Viņa saka, ka par Kazahstānas dzīvi varētu sarakstīt grāmatu, bet lai tas paliek pie Debesu Tēva sarakstīts.

2013. gadā jūlijā māsa atgriezās dzimtenē, četrus gadus nodzīvoja Liepājā, kur viņa apmeklēja ieslodzītos cietumā un gatavoja viņus Sv. Sakramentu saņemšanai, kā arī veica katehēzes darbu un apmeklēja bērnus ar īpašām vajadzībām. Vēl māsa veica kalpojumu Marijas Leģionā. Tagad jau dažus mēnešus māsa dzīvo Rēzeknē. Pateicība Dievam Par visu! Māsa vēl Dieva svētību un pateicas visiem, kas piedalījās jubilejas svinībās, sevišķi tēvam Rinaldam Stankevičam MIC par skaisto un svinīgo Dievkalpojumu un par siltiem un sirsnīgiem vārdiem!

Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas

 

Oktobris ir mēnesis, kurš Baznīcas dzīvē īpaši tiek veltīts Rožukroņa lūgšanai un tamdēļ ticīgie ir aicināti veltīt laiku šai lūgšanai, gan kopā lūdzoties draudzē vai kopienā, gan ģimenē, gan vienatnē.

Tieši Rožukroņa lūgšana ir palīgs darbā Priesteru Mariāņu Kongregācijas tēviem un brāļiem veicinot Jaunavas Marijas Bezvainīgas Ieņemšanas kultu un liecinot par šīs lūgšanas spēku. Raidījumā par šīs kongregācijas vēsturi Latvijā. Raidījumā intervijas ar mariāņu tēviem – Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa, Ostrones, Rikavas, Nagļu draudžu prāvestu Rinaldu Stankēviču, Rīgas Garīgā semināra rektoru Imantu Medvecki, ar Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvestu Andri Ševelu un Latvijas Vikariāta priekšnieku un Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudžu prāvestu Pāvelu Zeiļu.

Raidījumā “Es ticu” par jūnija beigās notikušo konsekrēto simpoziju Viļānos, par Siguldas katoļu draudzes pieredzi darbā ar jauniešiem, par Skaistkalnē notikušo nometni CAMPO JĒZUS, bet raidījuma otrā daļā stāsts par Starptautisko iekļaujošo nometni „Pasaule visiem Latvijā”, kas norisnājās Amatas novadā.

Priesteris Rihards Rasnacis:

Simpozijs Viļānos bija kā pirmais impulss, lai mēs Baznīcā izvērtētu darbu ar jauniešiem un meklētu ceļus, kā to pilnveidot. Tam noteikti sekos turpinājums vietējās draudzēs un kopienās, kā arī paneļdiskusija, kas 9. septembrī norisināsies Rīgā.

Secinajumi_pastorats_jauniesiem

24. jūnijā Latvijas konsekrētie pulcējās Viļānos uz simpoziju par to, kā veicināt jauniešu pastorālo darbu Baznīcā. Simpozija īpašie viesi bija pr. Rihards Rasnacis un Pēteris Skudra, kā arī RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja Lolita Ērgle. Kopdarbs vainagojās ar daudzām atziņām, kas varētu palīdzēt kalpošanā jauniešiem:

1. Jauniešu pastorālā darba centralizācija
2. Jauniešu iesaistīšana kalpošanā
3. Garīguma iekļaušana jauniešu ikdienā
4. Garīgā vadība
5. Pasākumu kvalitāte
6. Svētceļojumi
7. Jauniešiem – sava telpa draudzē

 

Jauniešu pastorālā darba centralizācija

1Diskusijā izskanēja, ka būtu auglīgi organizēt darbu ar jauniešiem vienoti valsts līmenī, nevis atstāt to atsevišķu draudžu, kopienu, pat diecēžu kompetencē. Ir svarīgi meklēt veidus, kā veicināt un organizēt jau esošo kopienu centralizāciju lielo pasākumu (piem., Jauniešu dienu) plānošanā un īstenošanā. Ņemot vērā situāciju, kad strauji samazinās jauniešu skaits Baznīcā, ir svarīgi vienot spēkus kvalitatīvam darbam ar jauniešiem.

Lai to īstenotu, ir nepieciešama jauniešu padome un centri (centrāli un/vai diecēzēs), ko veidotu jaunieši (līdz 35 gv.), kas pārstāvētu savas kopienas. Ir svarīgi, lai jauniešu centra vadītājs būtu kā algots darbs, kas ļautu to veikt ar atdevi un profesionālā līmenī. Ņemot vērā jauniešu potenciālu, jauniešu padome veidotu jauniešu pastorālā darba programmu centrāli un/vai diecēzēs (atbildīgā priestera vadībā) un uzņemtos atbildību par tās īstenošanu. Diskusijā izskanēja vajadzība pēc informatīva portāla internetā, kas apkopotu jauniešu aktivitātes un materiālus darbam ar jaunatni. Ir nepieciešams arī garīgs un materiāls atbalsts jauniešu līderiem draudzēs.

 

 
Jauniešu iesaistīšana kalpošanā

2Jaunieši vēlas, lai pieaugušie viņiem palīdzētu atbildīgā veidā iesaistīties dažādās kalpošanās, arī sabiedrības labā, jo viena no jauniešu pamatvajadzībām ir justies noderīgiem un piedalīties jēgpilnos projektos.

Tā ir iespēja uzrunāt arī jauniešus, kuri nav Baznīcā. Iesaistīšanās brīvprātīgo darbā var kļūt par vienu no evaņģelizācijas ceļiem.

Jauniešu vecumposmam ir svarīgi pārbaudīt savas spējas, iegūt jaunu pieredzi, mācīties, kā arī saņemt pozitīvu novērtējumu viņu iniciatīvām no pieaugušo puses. Diskusijā izskanēja, ka ir svarīgi ņemt vērā jauniešu idejas un ar uzvedinošiem jautājumiem palīdzēt viņiem pašiem nonākt pie realizējama plāna. Svarīgi, lai jaunieši atklātu Jēzu “mazajos” – “ko jūs esat darījuši vienam no Maniem vismazākajiem…” (sal. Mat 25, 40) Palīdzība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, slimniekiem, trūkumcietējiem raisa jauniešos viņu potenciālu un dara viņus spējīgus atteikties no sava komforta –  “mazā brāļa dēļ”.

 
 
Garīguma iekļaušana jauniešu ikdienā

3Baznīcai, un jo īpaši jauniešu darba vadītājiem, ir svarīgi iepazīt jauniešu ikdienu, viņu vajadzības un vērtības, kā arī viņu garīguma pieredzi, lai spētu tajā saskatīt labo un to integrēt Baznīcas notikumos un organizētajos pasākumos. Ir svarīgi atpazīt Dieva pieskārienu katra jaunieša dzīvē, lai arī cik tālu no Baznīcas viņš atrastos, un no šī punkta palīdzēt viņam pašam atpazīt Dieva darbību viņa dzīvē un to attīstīt.

Kultūras mantojuma (vēstures, mākslas, tautas tradīciju) apzināšanās un integrācija garīgajā vēstījumā var kalpot kā evaņģelizācijas ceļš un platforma jaunu cilvēku iesaistīšanai Baznīcas pasākumos, kā arī vienotības stiprināšanā starp cilvēkiem. Ir svarīgi, ka Baznīca dodas pretī tiem, kuri ir tālu no Dieva, un ka tā vēlas būt tuvāk cilvēkiem viņu ikdienā.
 
Garīgā vadība

4Jauniešiem ir vajadzīgi līdzgaitnieki, kas viņus garīgi pavada. Veiktajā aptaujā par jauniešu vajadzībām izskan vēlēšanās pēc garīgi pieredzējuša cilvēka (līdera – priestera, konsekrētās personas, laja) klātbūtnes, kurš autoritāri “nepamāca”, bet drīzāk  ir piemērs jauniešiem, kā arī atbalsta un veicina jauniešu labās iniciatīvas, vienlaikus sniedzot nepieciešamo garīgo stiprinājumu grūtību un kārdinājumu brīžos.

Jauniešiem ir nepieciešama palīdzība, kas balstīta pieaugušo dzīves gudrībā, lai pieņemtu labas izvēles daudzo piedāvājumu vidū un nolemtu tās arī īstenot.

 
 
Pasākumu kvalitāte

5Ir svarīgi, ka pasākumi, kuri tiek veidoti ar mērķi uzrunāt jauniešus ārpus Baznīcas (un arī Baznīcā), ir labi pārdomāti un kvalitatīvi (arī vizuāli, audiāli utt.), lai jaunieši vēlētos uz tiem aicināt savus draugus, nevis kaunētos (ļoti bieži pirmais jautājums, ko jaunieši uzdod – kurš vēl bez manis tur būs?).

Kvalitāte nenozīmē liekus izdevumus, bet pārdomātu saturu un struktūru (kā piemēram, Tezē tikšanās Rīgā, iesaistot brīvprātīgos jauniešus).

Plānojot pasākumu, ir svarīgi izvērtēt pasākuma mērķauditoriju (ne visur visiem ir jābūt). Pasākumu kvalitātes nodrošināšanā ir lietderīgi pieaicināt arī speciālistus (ekspertus) kā lektorus vai konsultantus. Svarīgi, ka jauniešiem ir paraugi no kristīgu, jaunu laju puses, jo vairākums jauniešu nav aicināti uz priesterību vai klosterdzīvi, bet uz ģimenes dzīvi. Ir būtiski draudzēs atrast atbilstošus līderus jauniešu darbam no pašu jauniešu vidus, ar kuriem citi jaunieši vēlētos identificēties, un līdz ar to – iesaistīties draudzē.
 
Svētceļojumi

Jaunieš6u aptauja liecina, ka viņiem ļoti patīk svētceļojumi, kā arī cita veida izaicinājumu pārvarēšana, lai iegūtu jaunu pieredzi. Kontakts ar dabu ir ļoti labs veids, kā mūsdienu jaunietis tuvojas garīgajai pasaulei. Līdz ar to ir nepieciešams pārdomāt, kā svētceļojumos iesaistīt jauniešus (piemēram, uzticot viņiem dažādas atbildības), kā arī veidot svētceļojuma programmu atraktīvu jauniešiem.

Mēs, Latvijas konsekrētie, priecājamies, ka sadarbībā ar Rīgas Garīgo semināru ir nostiprinājusies svētceļojuma tradīcija no Rīgas uz Skaistkalni, kurā jaunieši lūdzas par savu aicinājumu.
 
Jauniešiem – sava telpa draudzē

Ir svarīgi, ka jaunieši d7raudzē var pulcēties vietā, kuru viņi paši drīkst ierīkot pēc savām vajadzībām un ar savām spējām. Jaunieši ļoti novērtē neformālu vidi un pasākumus (kopīgu atpūtu, sporta aktivitātes, sadraudzību starp draudzēm, puišu/meiteņu grupiņas, filmu vakarus, slavēšanu un mūziku).

Ļoti svarīgi, ka jauniešiem tiek veltīts laiks un resursi no atbildīgajiem pieaugušiem, kuri ir aicināti būt nesavtīgi kalpošanā un negaidīt tūlītējus augļus.

Jaunieši ļoti labprāt apgūst arī jaunas prasmes (piemēram, fotografēšana vai filmēšana), kuras viņi varētu pielietot kalpošanā draudzē.

LKDIPAK

 

Plašāk par simpozija norisi un materiāli (prezentācijas) >>

“Manām kājām Tu esi licis nostāties plašākā vietā” – šie 31. psalma vārdi bija vadmotīvs nometnei CAMPO JĒZUS, kas jūlija sākumā Skaistkalnē pulcinājas 37 brīnišķīgus, darboties gribošus  jauniešus.  Jau trešo gadu pēc kārtas to organizēja konsekrētie brāļi un māsas no dažādām kopienām Latvijā. Šogad nometnes programmā – blakus līdzšinējām aktivitātēm – bija iesaistīti arī daudzi viesi ar vērtīgām lekcijām, kas rosināja jauniešus uz dziļākām pārdomām un plašāku skatījumu uz sevi pašiem, Baznīcu, sabiedrību. Ar vienu vārdu sakot – doties plašumā!

Uz jauniešiem tik svarīgajiem jautājumiem par savstarpējām attiecībām un par to, kāpēc “gaidīt īsto”, atbildēja Dainis Pandars (kustība Īsta mīlestība gaida) – kopā ar viņu nemanot paskrēja lekcijai atvēlētā pusotra stunda! Ļoti uzrunājoša bija arī laulātā pāra – Veronikas un Elgara Felcu – liecība un aizrautīgais stāstījums par globālajām vides izmaiņām, kuru novēršanā ir nepieciešams iesaistīties visiem.

“Dzīvo gudri. Domā dziļi. Mīli dāsni.” – šī bija viena no atziņām, ko jaunieši paņēma līdzi no viņu lekcijas.

Nenoliedzami, arī šogad darbošanās dažādās klosterdarbnīcās tika gaidīta ar lielu prieku un entuziasmu. Kā jaunums bija video darbnīca, ko vadīja Ivars Utināns un kuras ietvaros tapa video par nometni.

 

Nometnes četrās dienās ik brīdi piedzīvojām, ka dzīve ar Dievu patiešām ir aizraujoša un izaicina  atklāt arvien jaunus apvāršņus – Dievs mūs ik brīdi aicina iziet un nostāties “plašākā vietā”! Daudziem paliks atmiņā lielā vakara spēle, kurā vajadzēja sasniegt noslēpumaino vietu – “Dzīvības pilnību”. Spēle daudziem atstāja pārdomas par dzīves nozīmi. Mūs stiprināja arī kopīgā lūgšana Skaistkalnes Dievmātes patvērumā – katru vakaru paulīniešu tēvu vadībā tika svinēta Svētā Mise. Pēdējā dienā nometnes dalībniekus apciemoja arī Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis.  Ar viņa svētību  jaunieši devās mājup, kur viņi ir aicināti drosmīgi liecināt par Kristu saviem vienaudžiem.

Arī šogad nometne notika, pateicoties Renovabis un daudzu labas gribas cilvēku atbalstam. Sirsnīga pateicība īpaši māsai Hannai OP, kura koordinēja komandas darbu un rūpējās, lai nometne noritētu patiešām lieliski!

LKDIPAK

Bildes no CAMPO JĒZUS (70) >>

 

 

 

Šogad  Jāņu dienu Viļānos pavadījām ne vien priecīgā konsekrēto brāļu un māsu sadraudzībā, bet arī auglīgās sarunās par to, kā  varam veicināt jauniešu pastorālo darbu Baznīcā. Mēs pateicamies tēvam Rinaldam Stankēvičam MIC par Viļānu klostera viesmīlību – jau trešo gadu pēc kārtas mēs, konsekrētie, tur jutāmies īpaši gaidīti!

Savukārt mūsu simpozija īpašajiem viesiem – lektoriem pr. Rihardam Rasnacim, pr. Pēterim Skudram un Lolitai Ērglei – izsakām sirsnīgu pateicību par nesavtīgo dalīšanos ar atziņām, kas turpmāk bagātinās mūsu kalpošanu jauniešiem! Paldies lektoriem par atļauju ievietot materiālus arī mūsu mājaslapā*!

* ievērojot autortiesību nosacījumus, izmantojot materiālus, atsauce uz Autoru ir obligāta!

 

  • Simpozija galvenās uzrunas – keynote speech (Viļāni, 24.06.2017.)

Lolita Ērgle, Mag paed. “Jaunieši mūsdienās: pastorālā darba izaicinājumi un iespējas” prezentācija (pdf) >>

Pr. Pēteris Skudra “Līdzgaitniecība un pastorālais darbs ar jauniešiem” vadlīnijas (pdf) >>

m. Inese Lietaviete “Jauniešu viedoklis par Baznīcu: pētījuma apkopojums.” prezentācija (pdf) >>

Diskusijas dalībnieku rakstiski iesūtītie ieteikumi / secinājumi jauniešu pastorālajam darbam  kopsavilkums (pdf) >>

 

  • Pilotdiskusija Samuēla grupas jauniešu vidū (Sarkaņi, 04.06.2017.)

Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?Lejuplādēt “Jauniešu vajadzības un Baznīca” (pdf) >>

 


 

  • Eiropas Bīskapu konferences materiāli (Barselona, 28.-31.03.2017.)

Eiropas Bīskapu konference (http://www.ccee.eu/) 2017. gada 28.-31.martā Barselonā rīkoja simpoziju par jauniešu garīgo vadību, vecinot brīvību atbildēt aicinājumam. Par simpozija vadmotīvu tika izraudzīts teksts no Evaņģēlija, kas stāsta par Jēzus ceļu kopā ar mācekļiem uz Emausu “Viņš gāja tiem līdzās” (Lk 24, 15)

 

 


 

  • Labās prakses piemēri

Aplikācija telefonā

app


Apvienotā pastorālā programma Anglijā

flame

 


Aicinājuma izzināšanas programma

italia


Mājaslapa – katehēzes veidotas ar jaunu metodoloģiju, inkulturizējot jauniešu ikdienas pieredzi

barcelona


Akadēmiskais pastorāts – studentu mājas grupas

pt


Alfa kurss jauniešiem

alfa


Nacionālā aicinājumu programma

england

 


Sporta aktivitātes, arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām

pl1_5

Pateicība Dievam, kurš ļāva mums, konsekrētās dzīves pārstāvjiem no Latvijas, būt par lieciniekiem bīskapa un mocekļa Teofila Matuļoņa (1873-1962) beatifikācijai, kas notika Viļņas katedrāles laukumā 25. jūnijā. Bīskapa svētums ir kā uzvara pār Sibīrijas ciešanām, kas skāra tik daudzus mūsu tautiešus, arī no brāļu tautām…

Tik zīmīgi un uzrunājoši šķita lasījumi Svētajā Misē – no dienas liturģijas, bet šķita, kā speciāli piemeklēti Bīskapam! Teksts no Jeremija grāmatas, lasīts krievu valodā, lika atcerēties sāpju ceļu, ko, garā nesalauzts, izgājis Svētīgais –

“Es dzirdēju daudzus sakām melus: “Briesmas visapkārt! Apsūdziet, apsūdzēsim viņu!” Visi mani labvēļi vēroja manu kritienu. (..) Bet Kungs ir ar mani kā varens karotājs. Tāpēc tie, kas mani vajā, kritīs un kļūs vāji. (..) Dziediet Kungam, slavējiet Kungu, jo Viņš izglāba nabaga dzīvību no ļaundaru rokas!” (Jer 20, 10-13)

Patiess prieks bija ieraudzīt garajā bīskapu un kardinālu procesijā arī pazīstamas sejas – arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču, bīskapus Edvardu Pavlovski un Viktoru Stulpinu, kā arī satikt brāļus no Tiberiādes kopienas, no kuriem viens ir latvietis!

Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu konference aicina uz diskusiju par pastorālo darbu ar jauniešiem Baznīcā, kas notiks 24. jūnijā Viļānos. Pieteikšanās līdz 22. jūnijam!

Simpozija_programma

 SIMPOZIJA MĒRĶIS

Izvērtēt pastorālā darba ar jauniešiem situāciju Latvijā, meklējot atbildes uz jautājumu, kā konsekrētās personas var vēl auglīgāk un efektīvāk atbalstīt jauniešus aicinājuma izzināšanas ceļā. Atsaucoties Bīskapu sinodes uzaicinājumam pārrunāt dažādus pastorālā darba aspektus, laipni aicinām piedalīties simpozijā visus, kuri veic kalpojumu jauniešiem Baznīcā – draudzēs un kopienās. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!

 

SIMPOZIJA PROGRAMMA    lejuplādēt  >>