Piektdien, 22. janvārī māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā notika Latvijas konsekrētās dzīves kopienu atbildīgo tikšanās, lai lemtu par Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku/-ču apvienotās konferences (LKDIPAK) padomes sastāvu nākamajiem trīs gadiem, kā arī nākotnes iecerēm. Uz nākamo pilnvaru termiņu tika ievēlēta padome līdzšinējā sastāvā: padomes prezidente māsa Inese Ieva Lietaviete BVJMK, viceprezidents tēvs Rinalds Stankēvičs MIC un sekretāre Liliana Bertrande no “Pro Sanctitate”.

Tā bija skaista tikšanās kristiešu vienotības nedēļas noskaņā – izdzīvojot vienotību starp konsekrētajiem brāļiem un māsām, vienotībā ar Baznīcu un vienotībā ar Pāvestu – caur viņa Sūtni Apustulisko Nunciju Pedro Lopesu Kintana. Tas ļāva apzināties, ka mūsu, Dievam veltīto personu, dzīves būtību vislielākajā mērā raksturo Vienotības nedēļas šīgada moto: “Aicināti sludināt Kunga varenos darbus” (sal. 1 Pēt 2:9)!

Lasīt vairāk katolis.lv

Nuncija Pedro Lopesa Kintana uzruna Svētajā Misē

Dārgie brāļi un māsas,

Pateicos par jūsu uzaicinājumu šodien kopā ar jums svinēt šo euharistiju, kurā lūgsim Kungam viņa svētību un vadību šai jūsu tikšanās reizei, lai izvēlētu Latvijas apvienoto Konsekrēto Dzīves Institūtu konferences prezidentu.

Mana klātbūtne jūsu vidū un jūsu uzaicinājums ir skaidra zīme, jūsu Konferences nodomam turpināt savu ceļu “cum Ecclesia”.

Svinot šo euharistiju uzticēsim sevi īpašā veidā Dievišķai Žēlsirdībai, šī sevišķā Jubilejas Gada sākuma, un to darām lūgšanu nedēļas par Kristiešu Vienotību laikā, kuras moto šajā gadā ir: Aicināti sludināt visiem Kunga brīnišķīgos darbus (sal. 1 Pēt 2:9-10)

Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta, jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti.

Šie brīnišķīgie Dieva darbi ir vienotība, izlīgšana un žēlsirdīgā mīlestība starp visiem viņa bērniem, Dieva tautas locekļiem.

Pirmais lasījums mums piedāvā brīnišķīgu izlīgšanas piemēru. Dievs to grib un Kristū ir samierinājis pasauli ar sevi. Jau Dāvida vēsturē viņš atklāja savu nodomu, viņu iedvesmojot neatriebties Saulam, kas meklēja viņa nāvi. Tik saspringtā situācijā ir grūti raudzīties uz Dievu un atteikties no personiskās iejaukšanās. Taču Dāvids to izdarīja: Lai Kungs spriež tiesu starp mani un tevi  viņš teiks Saulam un tā ir pareiza reliģiska interpretācija. Viņš respektēja to, ka Sauls ir Kunga svaidītais: Lai Kungs mani pasargā, ka es šo lietu neizdarītu manam valdniekam un Kunga svaidītajam, ka es pret viņu nepaceltu savu roku, jo viņš ir Kunga svaidītais. 

Atzīt otra cieņu, Dieva gribētu cieņu, tas ir pamats izlīgšanai jebkurā konflikta situācijā.

Svētajam Pāvilam būs tādi pat nostāja pret savu neticīgo tautu, kura viņu vajā. Vēstulē Romiešiem uzstāj uz neatsaucamajām dāvanam, ko Dievs tiem ir devis un apgalvo, ka Jūdi joprojām ir Dieva mīlēti pateicoties viņu tēvam. To saka ar lielām sāpēm, taču nevilcinās atzīt viņu privilēģijas. Turpretī mēs bieži, ja esam nonākuši ar kādu opozīcijā, neko negribam zināt par viņu cieņu un viņu nopelniem Dieva priekšā; mēs to aizmirstam vai rīkojamies tā it kā to būtu aizmirsuši. Arī ekumēnisma līmenī, pirms pievērsties (uzstāt) nesaskaņām un ticības atšķirībām, ir daudz labāk saskaņā ar Evaņģēliju pievērsties (uzstāt) pamatlietām, kas ir starp mums: viņi ir kristīti, klausās Dieva Vārdu, mīl Jēzu… Tā mēs soļosim lēnprātīgi un pazemīgi saskaņā ar Jēzus Sirds ilgām un līdzdarbosimies, lai veicinātu vienotību par kuru Viņš lūdzās un upurēja sevi.

Šodienas Evaņģēlijs mums māca, ka ar Divpadsmit izvēlēšanu, Jēzus nodibina institūciju, kura pauž daudzveidību vienotībā, kurai vajag pievienoties, lai būtu vienoti ar Dievu.

Visas šķelšanās Baznīcā ir saistītas ar ticības trūkumu un nepakļaušanos autoritātei; bet ja gribam patiesi dzīvot vienotībā, mums ir vajadzīga īpaša mīlestība pret tiem, kuri Baznīcā ieņem autoritātes vietu.

Tie ir vāji, nepilnīgi cilvēki, taču Kristus nozīmēti, lai saglabātu vienotību, tāpēc mums vajag viņu apskaut ar sapratni un mīlestību: Kristus Jēzus ir ar viņiem!

Lūgsim Kungam sev un visiem cilvēkiem žēlastību dzīvot vienotībā ar Viņu, Viņa mīlestībā, ievērojot bausli,ko Viņš ir ielicis sirdīs, un pievienojoties ar ticību Viņa nozīmētajai autoritātei, līdz visi veidosim vienu miesu.

Lai Vissvētākā Marija, Žēlsirdības Māte, mūs vienmēr vada un atbalsta šajā Dieva un viņa Baznīcas kalpošanas ceļā.