banner5-1080x493

2018. gada oktobrī Romā notiks Bīskapu sinodes XV kārtējā ģenerālā asambleja, kuras tēma šoreiz būs: “Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana”. Sinodes ģenerālsekretārs kardināls Lorenco Baldiseri (Lorenzo Baldisseri) šī gada 13. janvārī preses konferencē Romā iepazīstināja sabiedrisko saziņas līdzekļu pārstāvjus ar Bīskapu sinodes priekšziņojumu par šo tēmu.

Dokuments ir nosūtīts Austrumu katoļu Baznīcu hierarhu padomēm, bīskapu konferencēm, Romas kūrijas dikastērijiem un Konsekrētās dzīves institūtu ģenerālpriekšnieku savienībai, tādējādi uzsākot apspriešanas posmu “visā Dieva tautā”. Tas paredz ievākt informāciju un pienācīgi izzināt mūsdienu jauniešu situāciju dažādās dzīves jomās, lai to iestrādātu Bīskapu sinodes darba dokumentā Instrumentum laboris. Apspriešanā aicināti piedalīties arī visas pasaules jaunieši.

Kardināls atzīmēja, ka jauniešiem veltītā Sinode turpina to ceļu, ko Baznīca iet pāvesta Franciska vadībā. Priekšziņojumā akcentēta prieka un mīlestības centralitāte, atsaucoties uz adhortāciju Evangelii gaudium un Amoris lætitia. Netrūkst arī atsauču uz Laudato si, Lumen Fidei, kā arī pāvesta Benedikta mācību.

Dokumentam ir trīs daļas. Pirmā aicina ieklausīties realitātē. Otra uzsver, cik liela nozīme ir aicinājuma dziļākai izpratnei ticības gaismā, lai izdarītās izvēles patiešām atbilstu Dieva gribai un nāktu personai par labu. Trešā runā par pastorālo darbu Baznīcas kopienā. Dokumentu ievada evaņģēliskais “mīļotā mācekļa” tēls.

Pirmā daļa, kas saucas “Jaunieši mūsdienu pasaulē”, apraksta jauniešu situāciju mūsdienu realitātē, ņemot vērā atsevišķu reģionu īpatnības. Tā atsaucas uz dažiem sociālo pētījumu rezultātiem, kas var palīdzēt risināt ar aicinājuma izzināšanu saistītos jautājumus (izaicinājumi, kas saistīti ar “scientisko” kultūru, nedrošība, bezdarbs, korupcija, kā arī alkoholisma problēma, spēļu atkarība un narkomānija).

Otrā, centrālā, daļa – “Ticība, atpazīšana, aicinājums” – uzsver, ka aicinājuma atpazīšanas pamatā ir “ticība kā līdzdalība Jēzus uztveres veidā”. Pateicoties tai, “dialogā ar Kungu un, ieklausoties Svētā Gara balsī”, cilvēks izdara savas dzīves fundamentālās izvēles. Vienīgi korekti atpazīstot savu aicinājumu, jaunietis spēs atrast savu īsto, vienīgo un neatkārtojamo dzīves ceļu. Šo procesu raksturo trīs vārdi, kas izmantoti jau dokumentā Evangelii Gaudium, 51: atpazīt (to, kas notiek iekšējā pasaulē), interpretēt (to, kas ir atpazīts) un izlemt (tas ir “autentisks cilvēka brīvības un personiskās atbildības akts”).

Dokuments paskaidro, ka vārds “aicinājums” jāsaprot plašākā nozīmē – tas aptver visu iespēju spektru, kādā cilvēks var pilnībā realizēt savu dzīvi ar prieku un mīlestību, ko dod sevis dāvāšana Dievam un citiem. Runa vispirms ir par kādas konkrētas formas izvēli, kādā šī realizācija var notikt – tā ir “izvēļu sērija, kas iezīmē dzīves kārtu (laulība, priesterība, konsekrētā dzīve), profesiju, iesaistīšanos sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, dzīves stilu, laika un naudas menedžmentu utt.”

Izvēle notiek apslēpti sirdsapziņas dziļumos. Tur katrs pats ieklausās Dieva balsī, runā ar Viņu un visbeidzot pieņem lēmumu. Citu cilvēku palīdzība, ciktāl tā ir vajadzīga, nevar aizstāt šo intīmo un personisko dialogu.

Trešajā nodaļā, kuras nosaukums ir “Pastorālais darbs”, uzsvērts, cik lielu uzmanību Baznīca piešķir tam, lai “palīdzētu jauniešiem pieņemt Evaņģēlija prieku” mūsdienās, tik lielas nenoteiktības un nedrošības apstākļos.

 (tulk. m. Otīlija Kovaļevska)

logo

Sindodi sagatavojošais dokuments (ENG) >>

Lūgšanu iniciatīva par Sindodi #PrayforSynod >>