DIBINĀŠANA

Euharistiskā Jēzus māsu kongregācija dibināta 1947. gadā Lietuvā, Šauļos. Jezuītu tēvs Francisks Masiļonis bargajos ticības un reliğisko kopienu vajāšanas gados atsaucās Dieva aicinājumam veidot Baznīcā jaunu kongregāciju, kuras locekļu uzdevums, neskatoties uz vajāšanām, būtu aktīva apustuliskā darbība, palīdzēšana priesteriem draudzes darbā, bērnu, jauniešu un ğimeņu katehizēšana un evaņğelizēšana, visu to darot Euharistiskā Jēzus godam un saskaņā ar Viņa Sirds vēlmēm.
Padomju varas gados, pastāvīgi būdamas Valsts Drošības Komitejas (VDK) uzmanības lokā, māsas strādāja ar bērniem un pieaugušajiem, izveidoja un vadīja reliğisku laju organizāciju Euharistijas draugi (tās darbības rezultāts ir arī atjaunotais Krusta kalns Lietuvā), iesaistījās pagrīdes reliğiskās literatūras izdošanā un izplatīšanā (“Katoļu Baznīcas hronika”), darbojās misijās Gruzijā, Moldovā un Kazahijā.
Kopš Baltijas valstu neatkarības atgūšanas māsas turpina apustulisko darbu draudzēs, skolās, izglītības centros, universitātēs saskaņā ar kongregācijas uzdevumiem.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Kongregācijas harizma – pazemīga mīlestība, sekojot Euharistiskā Jēzus paraugam. Apustuliskais darbs ir konkrēta šīs mīlestības izpausme un tās apliecinājums. Vēl vairāk, visa māsu dzīve – lūgšana, dzīve kopienā, apustuliskais darbs – ir ieklausīšanās Euharistiskā Jēzus mīlestības balsī un atbilde uz to, kopā ar Viņu pilnībā atdodot sevi “pasaules dzīvībai”. Līdzās paklausības, šķīstības un nabadzības solījumiem kongregācijā tiek salikti arī tā saucamie specifiskie apsolījumi, kuri izsaka tās garīguma pamatakcentus: īpašu mīlestību uz Euharistisko Jēzu un Viņa Māti Mariju, pazemību, pilnīgu veltīšanos Dieva gribai, īpašu mīlestību uz māsām un visiem cilvēkiem. Kongregācijas iekšējā dzīve un apustuliskā darbība lielā mērā balstās uz svētā Ignācija Lojolas garīguma (t.s. jezuītiskā garīguma) principiem (kontemplāciju darbībā, Garīgajiem vingrinājumiem (Spiritual Exercises) u.c.).

Kongregācijas apustulāts īpaši saistīts ar aktuālajiem Baznīcas uzdevumiem, jo uzticība Baznīcai ir visu misiju pamatprincips.

Kongregācijas apustuliskā darba pamatuzdevumi ir bērnu un jauniešu evaņģelizācija un katehizācija, ğimeņu audzināšana katoliskajā garā, darbs draudzēs un pastorālajos centros, rūpes par misijām.

SASTĀVS 

Sieviešu kongregācija. Ar lūgšanām un apustulisko darbu māsām palīdz laicīgās līdzstrādnieces no Euharistiskā Jēzus sodalīcijas.

Šobrīd kongregācijā ir apmēram 100 māsas, kuras dzīvo un strādā Lietuvā, Latvijā (no 1992. gada Aglonā), Moldovā un Kazahijā.

IESTĀŠANĀS (FORMĀCIJA)

Kongregācijā tiek uzņemtas katoļu jaunietes no 18 gadu vecuma, kuras vēlas un spēj dzīvot kā klostermāsas, jūtot uz to Dieva aicinājumu, un ir spējīgas pilnvērtīgi iesaistīties kongregācijas kopienas dzīvē un apustuliskajā darbībā.

DARBĪBA

Saskaņā ar kongregācijas tradīcijām un euharistiskā apustulāta principu būt visur un visiem kā mīlestības raugam, mūsdienās māsu darbības lauks ir ļoti plašs un daudzveidīgs. Māsas darbojas draudzēs, veidojot dzīvas kopienas, strādā ar bērniem un jauniešiem, darbojas ğimeņu centros, augstskolās, pieaugušo izglītības jomā, vada rekolekcijas (balsoties uz sv. Ignācija garīgumu), ir garīgās vadītājas.

KANONISKAIS, SOCIĀLAIS STATUSS

Kongregācija ir reliģiski apustuliska kopiena, kas pakļauta bīskapam. Sociālais statuss – oficiāla reliģiska organizācija.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kopienas Latvijā

Klosteris Ludzā: priekšniece m. Emanuēla SJE
Adrese: A. Jurdža iela 12, Ludza, LV-5701
Tālr. +371 29395168
E-pasts: lindasje@inbox.lv

Klosteris Aglonā: priekšniece m. Daniēla SJE
Adrese: Madelāni, Aglonas pag.
Tālr. +371 26155131
E-pasts: danielasje@rediffmail.com

Klosteris Lietuvā (Centrālā māja)
Ģenerālpriekšniece m. Paula SJE
Adrese: Muziejaus 11, Kaunas, Lietuva
Tālr. +370 69472200

E-pasts: eucharistietes@sje.lt