Kā konsekrētās personas var iesaistīties diecēzes atjaunotnes programmā, kas jau vairākus gadus norit Rīgas arhidiecēzē? Šo jautājumu uzdevām V. E. Arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam tikšanās laikā ar konsekrētajām personām, kas notika Labā Gana svētdienā (26. aprīlī) Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu klosterī.

Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs pastāstīja, ka iesāktās programmas mērķis ir atjaunot diecēzi Vatikāna II Koncila garā, vadoties pēc divām vadlīnijām: pirmkārt, lasīt Dieva zīmes mūsdienu pasaulē un atbildēt uz tām Evaņģēlija garā, un, otrkārt, veidot communio – vienotību, kopību Baznīcā.

Runājot par laikmeta zīmēm, Arhibīskaps saskatīja paralēles ar konsekrētās dzīves attīstību vēstures gaitā. Kristietības pirmajos gadsimtos vislielākās izmaiņas Baznīcā notika, pateicoties spēcīgām personībām – tuksnešu tēviem un mātēm, svētajiem, kas bija „gara giganti, kas cīnījās vieni, uzvarēja un kļuva par spīdekļiem citiem”. Kā piemēru Arhibīskps minēja svēto Ņinu, Apustuļiem pielīdzināto, dēvētu arī par Grūzijas apgaismotāju (+335). Mūsdienās mēs redzam daudz mazāk šādu spilgtu personību, kas ietekmē visu pasauli, ar retiem izņēmumiem – kā Māte Terēze, tēvs Pio vai mazā sv. Terēze no Bērna Jēzus. Līdz ar to varam jautāt – varbūt Dieva plāns ir savādāks? Varbūt Dievs šodien vēlas īstenot savu plānu caur kopienām? Arhibīskaps Z. Stankevičs norādīja arī uz „Evaņgēlisko atslēgu” – „kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū” un „ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs” (sal. Mat 18). Dievs svētī mūsu sadarbību. Arhibīskaps uzsvēra: „Lai evaņgelizētu Eiropu un lai evaņgelizētu arī Latviju, ir nepieciešams to darīt kopīgiem spēkiem. Pirms dažiem gadiem, iesākot savu kalpojumu kā bīskaps, novēroju, ka daudzas kopienas darbojas individuāli, ir maz sadarbības.”

Arhibīskaps pozitīvi novērtēja konsekrēto personu apvienības izveidošanu, kopīgās iniciatīvas, no kurām visplašākā šovasar būs kopīgi rīkotā nometne jauniešiem „Campo Jēzus” no 8.-11. Jūnijam Jaunkalsnavā. Arhibīskaps uzsvēra arī kopīgu rekolekciju un lūgšanu dienu nepieciešamību konsekrēto vidū, kam būtu jābalstās uz trīs elementiem: uz sludinātā Vārda klausīšanos, pārdomām par šo Vārdu Euharistiskā Jēzus priekšā, kā arī uz dalīšanos kopienā ar šo Vārdu.

Latvijas konsekrēto māsu un brāļu vārdā vēlamies sirsnīgi pateikties V.E. Arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam par šo vērtīgo tikšanos, uzaicinājumu sadarboties diecēzes labā, drosmīgo skatījumu un vadlīnijām. Pēc tikšanās visi pulcējās sv.  Jēkaba katedrālē uz kopīgām Vesperēm un Svēto Misi, kuras laikā Arhibīskaps, uzrunājot ticīgos, aicināja lūgties par aicinājumiem uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi.

LKDIPAK

Foto: Jans Karčevskis OFMCap