Arhīvs

© LRKB IC  www.katolis.lv

22. novembrī Aglonas bazilikā notika ikgadējā konsekrēto personu tikšanās, kas bija apvienota ar dievkalpojumu nodomā par Latviju, tās vadītājiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem. Svēto Misi celebrēja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs, arhibīskaps Pedro Lopess Kintana, kā arī Latvijas bīskapi un priesteri. Svētās Mises laikā nuncijs svinīgi nolasīja Klēra kongregācijas dekrētu, kas apstiprina Latvijas Starpdiecēžu garīgā semināra kanonisku dibināšanu.

Uzrunājot visus klātesošos, īpaši konsekrētās personas, Pedro Lopess Kintana, aicināja atvērties Svētā Gara darbībai un “ļaut, lai Viņš ir mūsu dzīves patiesais vadītājs”. Tāpat arī nuncijs aicināja novērtēt labas kopienas dzīves vērtību, jo tā parāda lielas garīgās vērtības. “Dzīve kopienā ir Evaņģēlija sludināšana, kurai nav vajadzīgi daudzi paskaidrojumi. Konsekrētai personai pirmkārt ir jābūt lieciniekam un jādzīvo kā tādam, kurš ir ļāvis Svētajam Garam sevī iemājot un darīt sevi auglīgu.” Sprediķi nuncijs noslēdza ar lūgumu Vissvētākajai Jaunavai Marijai, Dieva Mātei, sargāt “mūsu konsekrāciju, lai vēlāk to dāvātu pasaulei”.

Tāpat arī nuncijs Svētās Mises laikā klātesošos iepazīstināja ar 2017. gada 13. oktobrī izdoto Klēra kongregācijas dekrētu, kas apstiprina, ka Rīgā ir oficiāli nodibināts Latvijas Starpdiecēžu garīgais seminārs Rīgas, Rēzeknes-Aglonas, Liepājas un Jelgavas diecēzei. Nuncijs paziņoja, ka ir atzīti un paziņoti Starpdiecēžu garīgā semināra statūti.

2017. gada 15. augustā bīskaps Jānis Bulis Latvijas bīskapu konferences vārdā lūdza kanoniski nodibināt Latvijas Starpdiecēžu garīgo semināru ar mērķi sniegt šīs zemes semināristiem labāku formāciju.

Svētās Mises noslēgumā bīskaps J. Bulis aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju veikt labus darbus, kā arī bīskapu un priesteru vārdā apstiprināja, ka lūdzas par Latvijas tautu, “jo valsts galvenais saturs nav likumi, bet cilvēki. Lai Dievs Svētais Gars katram dāvā bagātīgas žēlastības”. Noslēgumā visi klātesošie vienojās, dziedot Latvijas himnu.

Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku apvienotās konferences priekšsēdētāja māsa Inese Lietaviete, izsakot pateicību par iespēju vienoties kopīgā lūgšanā, atzina: “Tas ir brīnišķīgs brīdis, lai mēs apzinātos, ka esam vienoti kā tauta un ka tieši vienotībā mēs varam izlūgt Latvijai lielas žēlastības.”

Pēc Svētās Mises un sadraudzības ar brāļiem priesterībā, konsekrētās personas tikās ģimeniskā gaisotnē, lai atskatītos uz šai liturģiskajā gadā kopā paveikto, lai dalītos ar piedzīvoto prieku savās kopienās, kā arī izrunātu nākotnes ieceres. Jaunākā statistika liecina, ka pavisam Latvijā ir 115 konsekrētas māsas un 32 brāļi.

LRKB IC

Foto galerija >>

oznor

Novembra pirmajā sestdienā pulcējāmies Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsu klosterī Rēzeknē, lai pateicībā Dievam svinētu māsas Terēzijas Pijas PIJ dzīves 80 gadu jubileju. Svētās Mises Upuri celebrēja mariāņu kongregācijas tēvs Rinalds Stankevičs MIC, Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu konferences viceprezidents, kurš veltīja klātesošajiem brīnišķīgu sprediķi par Vissvētās Jaunavas Marijas lomu mūsu dzīvē. Pirms Dievkalpojuma tika sevišķi uzsvērta Sv. Mises nozīme. Svinībās piedalījās arī  priesteris Vitālijs Filipenoks no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles, Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsas no Rīgas, Liepājas, Varakļāniem, kā arī Marijas Leģiona māsas no Liepājas.

Māsa Terēzija Pija ir dzimusi Madonā, kā jaunākais bērns ticību praktizējošā ģimenē. Māsas vecāki  nākuši no Latgales: tēvs no Daugavpils, māte no Naujenes. Madonā toreiz tikai vēl veidojās katoļu draudzīte, tēvs un māte daudz darīja šīs draudzes tapšanā. Mazajā Madonas baznīciņā māsa tika nokristīta Kristus Karaļa svētkos, trešajā dienā pēc piedzimšanas. Arī baznīciņa veltīta Kristus Karaļa godam. Kad māsai bija 3 gadi, ģimene pārcēlās uz Jezupovas draudzi Naujenes pagastā.

Bērnību māsa pavadīja Naujenē, baudīdama vecāku mīlestību un gādību, bet sevišķi, kā māsa stāstīja, mācīdamās no vecākiem praktizēt ticību ikdienas dzīvē. Vēl bērns būdama, viņa redzēja tēvu agri no rīta, ceļos nometušos lūdzoties, katru mēnesi ejot pie grēksūdzes, ik svētdienu piedaloties Svētajā Misē. Māte, veicot ikdienas darbus, dziedāja stundu dziesmas Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Vecāki gandrīz katru dienu piedalījās Sv. Misē, neskatoties uz 4,5 km attālumu līdz baznīcai, turklāt Sv. Mise bija agri –  6 no rīta.

Māsa Terēzija Pija mācījās Daugavpils vidusskolā. Reiz, kā viņa pati stāsta, 9. klasē, liekas, literatūras stundā viņa skaidri saprata savu aicinājumu uz Dievam veltītu dzīvi. Lai šo Dieva aicinājumu piepildītu, vēl vajadzēja gaidīt līdz 18 gadiem, jo klosterī uzņēma tikai pilngadīgas personas. Pienākot laimīgajai dienai –  1955.gada 29. oktobrim, –  savā dzimšanas dienā, māsa brauca uz Aglonu, lai iestātos Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijā un uz visiem laikiem piederētu Dievam.

Postulāts, noviciāts (aicinājuma pārbaudes laiks klosterī) pagāja Aglonā –  Dievmātes patvērumā. 1959.g. māsa Terēzija Pija salika pirmos svētsolījumus, tādējādi apsolot Dievam, dzīvot nabadzībā, šķīstībā un paklausībā.

1960. gadā padomju vara lika nepārvaramus šķēršļus turpmākai klostera pastāvēšanai un pār klosteri savilkās tumši mākoņi. Māsām bija jādodas prom no klostera – pasaulē, līdzīgi kā Bērnam Jēzum bija jābēg uz Ēģipti. Visām māsām kopā neatļāva dzīvot, tikai atsevišķi, mazās grupās – 3 līdz 5 māsas. Tomēr Dieva mīlestība un gādība bija ar viņām, Kungs deva spēku izturēt un palikt uzticīgām arī šādos grūtos dzīves apstākļos. Māsas turpināja savu Dievam veltīto dzīvi apslēptībā – lūdzoties, strādājot un, iespēju robežās, palīdzot cilvēkiem viņu garīgajās vajadzībās.

1965.g 29.aprīlī Līvānos māsa Terēzija Pija kopā ar vēl 3 māsām salika mūžīgos solījumus, slepeni, aiz aizslēgtām durvīm. Māsa toreiz domāja: “Uz mūžiem es piederu Jēzum!” Māsa bija laimīga dzīvojot kopā ar savu Izredzēto Jēzu, un no šīs laimes pārpilnības radās vēlme dalīties tajā ar citiem, liecināt par Dievu. Latvijā, toreiz valdošā komunisma ietekmē, bija noliegts atklāti darboties apustulātā, bet māsas sirdī dega ilgas nest Labo Vēsti citiem.

Kādā dienā klostera priekšniece jautāja māsai Terēzijai Pijai, vai viņa vēlētos braukt misijās uz Kazahstānu, kur jau dzīvoja un darbojās dažas mūsu kongregācijas māsas. Viņa izteica savu piekrišanu un 1976.g aprīlī devās pirmo reizi uz svešo zemi Kazahstānu. Tur vēl nebija ne priesteru, ne baznīcu. Priesteri tikai reti iebrauca naktīs – slepenībā, lai apkalpotu ticīgo garīgās vajadzības, bet māsas sagatavoja cilvēkus uz Sv. Sakramentu pieņemšanu. Māsa Terēzija Pija priecājas par Kazahstānā nostrādātiem gadiem, sevišķi par to, ka varēja pieaugušo un bērnu sirdīs iedegt ticības liesmiņu, gatavojot viņus Sv. Sakramentu pieņemšanai. Tad nāca laimīgais gads un diena, kad 1995. gadā iebrauca pastāvīgais priesteris un ticīgajiem tika nodrošināta pastāvīga garīgā aprūpe.

Māsa Terēzija Pija nodzīvoja Kazahstānā 37 gadus. Bija gan ērkšķi, gan rozes dzīves ceļā. Viņa saka, ka par Kazahstānas dzīvi varētu sarakstīt grāmatu, bet lai tas paliek pie Debesu Tēva sarakstīts.

2013. gadā jūlijā māsa atgriezās dzimtenē, četrus gadus nodzīvoja Liepājā, kur viņa apmeklēja ieslodzītos cietumā un gatavoja viņus Sv. Sakramentu saņemšanai, kā arī veica katehēzes darbu un apmeklēja bērnus ar īpašām vajadzībām. Vēl māsa veica kalpojumu Marijas Leģionā. Tagad jau dažus mēnešus māsa dzīvo Rēzeknē. Pateicība Dievam Par visu! Māsa vēl Dieva svētību un pateicas visiem, kas piedalījās jubilejas svinībās, sevišķi tēvam Rinaldam Stankevičam MIC par skaisto un svinīgo Dievkalpojumu un par siltiem un sirsnīgiem vārdiem!

Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas

Šogad  Jāņu dienu Viļānos pavadījām ne vien priecīgā konsekrēto brāļu un māsu sadraudzībā, bet arī auglīgās sarunās par to, kā  varam veicināt jauniešu pastorālo darbu Baznīcā. Mēs pateicamies tēvam Rinaldam Stankēvičam MIC par Viļānu klostera viesmīlību – jau trešo gadu pēc kārtas mēs, konsekrētie, tur jutāmies īpaši gaidīti!

Savukārt mūsu simpozija īpašajiem viesiem – lektoriem pr. Rihardam Rasnacim, pr. Pēterim Skudram un Lolitai Ērglei – izsakām sirsnīgu pateicību par nesavtīgo dalīšanos ar atziņām, kas turpmāk bagātinās mūsu kalpošanu jauniešiem! Paldies lektoriem par atļauju ievietot materiālus arī mūsu mājaslapā*!

* ievērojot autortiesību nosacījumus, izmantojot materiālus, atsauce uz Autoru ir obligāta!

 

  • Simpozija galvenās uzrunas – keynote speech (Viļāni, 24.06.2017.)

Lolita Ērgle, Mag paed. “Jaunieši mūsdienās: pastorālā darba izaicinājumi un iespējas” prezentācija (pdf) >>

Pr. Pēteris Skudra “Līdzgaitniecība un pastorālais darbs ar jauniešiem” vadlīnijas (pdf) >>

m. Inese Lietaviete “Jauniešu viedoklis par Baznīcu: pētījuma apkopojums.” prezentācija (pdf) >>

Diskusijas dalībnieku rakstiski iesūtītie ieteikumi / secinājumi jauniešu pastorālajam darbam  kopsavilkums (pdf) >>

 

  • Pilotdiskusija Samuēla grupas jauniešu vidū (Sarkaņi, 04.06.2017.)

Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?Lejuplādēt “Jauniešu vajadzības un Baznīca” (pdf) >>

 


 

  • Eiropas Bīskapu konferences materiāli (Barselona, 28.-31.03.2017.)

Eiropas Bīskapu konference (http://www.ccee.eu/) 2017. gada 28.-31.martā Barselonā rīkoja simpoziju par jauniešu garīgo vadību, vecinot brīvību atbildēt aicinājumam. Par simpozija vadmotīvu tika izraudzīts teksts no Evaņģēlija, kas stāsta par Jēzus ceļu kopā ar mācekļiem uz Emausu “Viņš gāja tiem līdzās” (Lk 24, 15)

 

 


 

  • Labās prakses piemēri

Aplikācija telefonā

app


Apvienotā pastorālā programma Anglijā

flame

 


Aicinājuma izzināšanas programma

italia


Mājaslapa – katehēzes veidotas ar jaunu metodoloģiju, inkulturizējot jauniešu ikdienas pieredzi

barcelona


Akadēmiskais pastorāts – studentu mājas grupas

pt


Alfa kurss jauniešiem

alfa


Nacionālā aicinājumu programma

england

 


Sporta aktivitātes, arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām

pl1_5

Pateicība Dievam, kurš ļāva mums, konsekrētās dzīves pārstāvjiem no Latvijas, būt par lieciniekiem bīskapa un mocekļa Teofila Matuļoņa (1873-1962) beatifikācijai, kas notika Viļņas katedrāles laukumā 25. jūnijā. Bīskapa svētums ir kā uzvara pār Sibīrijas ciešanām, kas skāra tik daudzus mūsu tautiešus, arī no brāļu tautām…

Tik zīmīgi un uzrunājoši šķita lasījumi Svētajā Misē – no dienas liturģijas, bet šķita, kā speciāli piemeklēti Bīskapam! Teksts no Jeremija grāmatas, lasīts krievu valodā, lika atcerēties sāpju ceļu, ko, garā nesalauzts, izgājis Svētīgais –

“Es dzirdēju daudzus sakām melus: “Briesmas visapkārt! Apsūdziet, apsūdzēsim viņu!” Visi mani labvēļi vēroja manu kritienu. (..) Bet Kungs ir ar mani kā varens karotājs. Tāpēc tie, kas mani vajā, kritīs un kļūs vāji. (..) Dziediet Kungam, slavējiet Kungu, jo Viņš izglāba nabaga dzīvību no ļaundaru rokas!” (Jer 20, 10-13)

Patiess prieks bija ieraudzīt garajā bīskapu un kardinālu procesijā arī pazīstamas sejas – arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču, bīskapus Edvardu Pavlovski un Viktoru Stulpinu, kā arī satikt brāļus no Tiberiādes kopienas, no kuriem viens ir latvietis!

Konsekretas_dz_diena_2_februaris

Nāc, pievienojies mūsu lūgšanai kopā ar (un par) konsekrētajiem bārļiem un māsām!
2. februārī sv. Jēkaba katedrālē
18:00 Vesperes
18:30 Svētā Mise, ko celebrēs V.E. Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Konsekrēto personu svētsolījumu atjaunošana.

Konsekrētās dzīves dienu pēc sv. Jāņa Pāvila II iniciatīvas sāka svinēt 1997.gadā kā lūgšanas dienu par konsekrētajām personām. Svinot to Kunga prezentācijas svētnīcā svētkos jeb Sveču dienā (2.februārī), tā ir atgādinājums, ka konsekrētie ir aicināti būt par Kristus gaismas atspīdumu visiem cilvēkiem.

Visi mīļi aicināti!

Pirmdien, 19.septembra vakarā,  Svētā Mise sv. Franciska baznīcā varēja pārsteigt kādu nejaušu ienācēju ar neparasti svinīgu norisi… Brīnišķīgi skaisti dziedājumi, vispārēja pacilātība. Pie altāra – vairāki priesteri, semināristi un pašā vidū – arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš celebrē Svēto Misi un uzrunā konsekrētās personas, kas prāvā pulkā draudzīgi sarindojušies baznīcas solos tuvāk altārim. Skaistā sv. Franciska baznīca, izrotāta ziediem kā kāzās, šovakar vēl skaistāka kā parasti. Solu rindās deg sveces. “Šovakar šeit ir jūtams īpašs gaišums” – vēlāk nosaka viena no draudzes sievietēm, kura, nezinot par konsekrēto personu tikšanos šajā vakarā, bija atnākusi uz Svēto Misi.

Atsaucoties Mātes Terēzes māsu – Žēlsirdības misionāru ielūgumam, mēs bijām pulcējušies, lai pateiktos Dievam par Mātes Terēzes kanonizāciju, kas notika Romā 4. septembrī. Pateikties par viņas dzīves un svētuma dāvanu Baznīcai. Mums visiem. Un Māte Terēze mums bija klātesoša tik īpašā veidā!

“Neviens, iededzis sveci, neapsedz to ar trauku, nedz arī liek zem gultas, bet gan liek to svečturī, lai ienācēji redzētu gaismu” (Lk 8, 16)

Dzirdot Evaņģēlija lasījumu, paredzētu šai dienai, … šķiet, tajā atbalsojās Mātes Terēzes aicinājums! Būt par gaismu tiem, kuri ir tumsībā. “Nāc, esi mana gaisma!” – tie taču bija vārdi no Kunga, kurus viņa dzirdēja un kuriem atsaucās, lai celtos un ietu pie visnabadzīgajiem Kalkutas ielās.

“Svētais ir kā svece, kas tiek ienesta tumšā telpā,” sprediķī salīdzināja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. “Pat viena svētā klātbūtnē sabiedrība mainās. Parādās orientieri.”

Pirms Svētās Mises konsekrētajām māsām un brāļiem bija iespēja ciemoties Mātes Terēzes māsu klosterī, dzirdēt viņu stāstītās atmiņas par Māti, uzzināt viņas bērnības notikumus, kas plašāk nav pazīstami. Ļoti uzrunājoša bija arī māsas Velonas liecība par to, kā, piedaloties Mātes kanonizācijas svinībās Romā, viņa bija satikusi Marcilio un Fernandu, laulātos no Brazīlijas, kuri piedzīvoja izdziedināšanas brīnumu ar Mātes Terēzes aizbildniecību.

Vēl saderināšanās laikā Marcilio smagi saslima – viņam tika diagnosticēts ļaundabīgs smadzeņu audzējs, kas strauji progresēja. Neraugoties uz to, ka nākamais vīrs bieži zaudēja samaņu, pat sāka neatpazīt cilvēkus – Fernandas mīlestība pret viņu nemazinājās. Viņi salaulājās. Diemžēl slimību nebija iespējams apturēt un ārsti neuzdrošinājās veikt operāciju. Vislielākajā tumsā, kad bija zudušas pilnīgi visas cerības, Māte Terēze viņus nepameta! Naktī, kad visi gaidīja Marcilio nāvi, notika pilnīga izdziedināšana, ko neviens ārsts nespēja izskaidrot. Kaut arī ārsti bija brīdinājuši par Marcilio neauglību pēc lielās  medikamentu devas, ko viņš bija saņēmis ārstēšanās laikā, abi laulātie tagad priecājas par diviem bērniem, ko paši dēvē par “brīnuma pagarinājumu”. (Ir pieejama intervija ar pāri angļ. val.)

Uzrunājot konsekrētos tikšanās laikā, arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs aicināja Dievam veltītos cilvēkus turpināt sadarbību kopienu vidū, atklājot katram savu vietu Dieva plānā Baznīcai. Mēs, Latvijas konekrētie, esam ļoti pateicīgi par šo kopīgo tikšanos, kā arī Mātes Terēzes māsām par viesmīlību.  Mēs pateicamies Dievam par māsu uzticīgo žēlsirdības kalpojumu Latvijā – au 22 gadu garumā! Lai viņa – “svētā no tumsas” – patiešām ir klātesoša visiem tiem, kas piedzīvo tumsu un bezcerību!

© LRKB IC, www.katolis.lv

Jūnija pēdējās dienās Viļānos pulcējās 14 līdz 21 gadu veci jaunieši no visas Latvijas un kopā ar Latvijas konsekrētajām personām centās izdibināt, ko nozīmē būt žēlsirdīgiem. Kristīgā jauniešu nometne “Campo Jēzus” notika jau otro reizi. Šoreiz pie mariāņu tēviem Viļānos.

Kā pastāstīja viena no nometnes vadītājām māsa Hanna OP, par nometnes devīzi, atzīmējot Dieva Žēlsirdības gadu, šogad bija izvēlēts fragments no Lūkas evaņģēlija: “Esiet žēlsirdīgi kā jūsu Debesu Tēvs ir žēlsirdīgs.” Viļānos kopumā bija ieradušies 67 jaunieši, kuri nometnes laikā iepazina žēlsirdības nozīmi, konsekrēto garīgumu, bet pēcpusdienās veltīja laiku dažādām darbnīcām un sporta aktivitātēm. Darbnīcās tika darinātas sveces, ikonas, rožukroņi un citas lietas, no kurām daļu dāvanā saņēma Viļānu slimnīcas pacienti. Kā pastāstīja māsa Hanna, gatavojot dāvanas slimniekiem, jaunieši dažkārt sagatavoja arī kādus uzmundrinošus saukļus, piemēram, kādu svecīti rotāja uzraksts “Esi vesels!”. Līdz ar to nometnes dalībniekiem bija iespēja ne tikai gūt teorētiskas zināšanas, bet arī praktizēties žēlsirdībā. Kā izrādījās, daudziem tas likās viens no skaistākajiem momentiem nometnes laikā.

No 23.jūnija līdz 25.jūnijam notika konsekrēto personu jau par tradīciju veidojošās garīgās atjaunotnes dienas Viļānos mariāņu tēvu klosterī. Tās sasaucās ar sv. Jāņa Kristītāja svētkiem, atgādinot, ka viņš, būdams „saucēja balss tuksnesī”, ir arī mūsu kā konsekrēto personu paraugs, aicinot būt nelokāmiem Kristus lieciniekiem. Varējām izdzīvot sakopošanas dienas, lai pārdomātu, kā turpināt savu ceļu. Vai mana dzīve nesīs augļus? Kā Dievs skatās uz mūsu dzīvi? Kāds ir garīgās dzīves mērķis?

Dzīves ceļa mērķis ir Dievs, kurš ir pilnīgs. Tiekšanās uz pilnību ir līdzeklis, lai ietu pie Dieva, pie Jēzus. “Tam, kam ir Dievs, nekā netrūkst, ar Dievu vien pietiek,” – uz sv. Terēzes no Avilas dziļajām atziņām savā konferencē atsaucās priesteris Daumants Abrickis. Tas bija aicinājums meklēt Dievu sevī, satikt Avotu, kas ir mūsu dvēseles dziļumos. Un uz Avotu ved viens ceļš – iekšējā lūgšana. Konferencē priesteris Daumants atsaucās arī uz tēva Antona Smeltera uzticību Dievam, stāstot par agro lūgšanas stundu, kuru viņš praktizēja līdz pat dzīves beigām, kā arī viņa doto garīgās dzīves padomu topošajiem priesteriem: “Nezodziet laiku Dievam!” Dzīve kopā ar Dzīvo Dievu – tā varētu izteikt konsekrētās dzīves būtību.

Otrajā konferencē pārrunājām Baznīcas dokumentu ,,Mutuae relationes”, kas apskata konsekrēto personu un bīskapu attiecības, uzsverot Baznīcas harizmātisko un hierarhisko dāvanu harmonisku līdzdarbību. Atsaucoties uz sv. Pāvila Baznīcas vīziju: ,,Ir viens ķermenis, bet daudz locekļu” (Rm 12,5), dokumentā ir uzsvērts, ka Dievs vēlas, lai Svētā Gara dāvanas mēs saņemtu kopīgi, jo tās nepieciešamas, lai liecinātu par Kristu, lai aicinātu uz svētumu. Baznīcas kā Dieva jaunās tautas pirmais aicinājums ir “dzīve Svētajā Garā”, tikai no tās izriet apustuliskā aktivitāte. Dokuments uzsver bīskapu un klosterļaužu kopīgo misiju, skaidrojot, ka Baznīcas kopiena atklāj Kristus, kas ir Galva mistiskajai Miesai, un Svētā Gara – dvēseles, kas atdzīvina Miesu, kopīgo darbu. Tas nozīmē, ka

“Baznīcas kopiena nav tikai garīga realitāte, kas dzimusi Svētā Gara spēkā un pēc būtības apsteidz un rada visas ekleziālās funkcijas, bet vienlaikus ir arī hierarhiska, jo tā vitāli izriet no Kristus kā Galvas. Svētā Gara dāvanas pēc Kristus gribas tiek dāvātas, lai apvienotu Miesu (..). Līdz ar to organiskā Baznīcas kopiena savu iesākumu un spēku smeļas no Kristus un vienlaikus – no Viņa Gara.” (Mutuae relationes, 5).

Sirsnīgi pateicamies mariāņu tēviem par lielo viesmīlību, kuru šajās dienās piedzīvojām un kas piešķir Viļānu klosterim īpašo māju sajūtu, mudinot tur no jauna atgriezties! Paldies visiem par nenogurstošo kalpojumu mūsu vienotības labā!

m. Inese Šteina, BVJ Marijas māsa kalpone