Aktualitātes

baneris_Dievs_tevi_aicinaBrīnišķīga ziņa portālā www.katolis.lv:

Laikā, kad vasara ir plaukumā un tuvojas svētceļojumu laiks, katolis.lv piedāvā lasītājiem jaunu sadaļu “Aicinājums”. Ne velti pārdomas par aicinājumu tiek piedāvātas vasarā. Vairākās intervijās priesteri un klosterļaudis ir stāstījuši, ka vasarā, svētceļojuma laikā uz Aglonu ir sadzirdējuši Kunga aicinājumu sekot Viņam, savukārt atsevišķiem pāriem tā ir bijusi iespēja iepazīt savu otru pusīti. Un vasara ir sava veida izvēles laiks jauniešiem, kad jādomā par to, kādas studijas izvēlēties, ko darīt pēc pabeigtas skolas vai augstskolas. Līdz ar to neviļus nāk līdzi arī jautājums par aicinājumu.

Iet uz sadaļu “Aicinājums”>> 

© LRKB IC, www.katolis.lv

Jūnija pēdējās dienās Viļānos pulcējās 14 līdz 21 gadu veci jaunieši no visas Latvijas un kopā ar Latvijas konsekrētajām personām centās izdibināt, ko nozīmē būt žēlsirdīgiem. Kristīgā jauniešu nometne “Campo Jēzus” notika jau otro reizi. Šoreiz pie mariāņu tēviem Viļānos.

Kā pastāstīja viena no nometnes vadītājām māsa Hanna OP, par nometnes devīzi, atzīmējot Dieva Žēlsirdības gadu, šogad bija izvēlēts fragments no Lūkas evaņģēlija: “Esiet žēlsirdīgi kā jūsu Debesu Tēvs ir žēlsirdīgs.” Viļānos kopumā bija ieradušies 67 jaunieši, kuri nometnes laikā iepazina žēlsirdības nozīmi, konsekrēto garīgumu, bet pēcpusdienās veltīja laiku dažādām darbnīcām un sporta aktivitātēm. Darbnīcās tika darinātas sveces, ikonas, rožukroņi un citas lietas, no kurām daļu dāvanā saņēma Viļānu slimnīcas pacienti. Kā pastāstīja māsa Hanna, gatavojot dāvanas slimniekiem, jaunieši dažkārt sagatavoja arī kādus uzmundrinošus saukļus, piemēram, kādu svecīti rotāja uzraksts “Esi vesels!”. Līdz ar to nometnes dalībniekiem bija iespēja ne tikai gūt teorētiskas zināšanas, bet arī praktizēties žēlsirdībā. Kā izrādījās, daudziem tas likās viens no skaistākajiem momentiem nometnes laikā.

No 23.jūnija līdz 25.jūnijam notika konsekrēto personu jau par tradīciju veidojošās garīgās atjaunotnes dienas Viļānos mariāņu tēvu klosterī. Tās sasaucās ar sv. Jāņa Kristītāja svētkiem, atgādinot, ka viņš, būdams „saucēja balss tuksnesī”, ir arī mūsu kā konsekrēto personu paraugs, aicinot būt nelokāmiem Kristus lieciniekiem. Varējām izdzīvot sakopošanas dienas, lai pārdomātu, kā turpināt savu ceļu. Vai mana dzīve nesīs augļus? Kā Dievs skatās uz mūsu dzīvi? Kāds ir garīgās dzīves mērķis?

Dzīves ceļa mērķis ir Dievs, kurš ir pilnīgs. Tiekšanās uz pilnību ir līdzeklis, lai ietu pie Dieva, pie Jēzus. “Tam, kam ir Dievs, nekā netrūkst, ar Dievu vien pietiek,” – uz sv. Terēzes no Avilas dziļajām atziņām savā konferencē atsaucās priesteris Daumants Abrickis. Tas bija aicinājums meklēt Dievu sevī, satikt Avotu, kas ir mūsu dvēseles dziļumos. Un uz Avotu ved viens ceļš – iekšējā lūgšana. Konferencē priesteris Daumants atsaucās arī uz tēva Antona Smeltera uzticību Dievam, stāstot par agro lūgšanas stundu, kuru viņš praktizēja līdz pat dzīves beigām, kā arī viņa doto garīgās dzīves padomu topošajiem priesteriem: “Nezodziet laiku Dievam!” Dzīve kopā ar Dzīvo Dievu – tā varētu izteikt konsekrētās dzīves būtību.

Otrajā konferencē pārrunājām Baznīcas dokumentu ,,Mutuae relationes”, kas apskata konsekrēto personu un bīskapu attiecības, uzsverot Baznīcas harizmātisko un hierarhisko dāvanu harmonisku līdzdarbību. Atsaucoties uz sv. Pāvila Baznīcas vīziju: ,,Ir viens ķermenis, bet daudz locekļu” (Rm 12,5), dokumentā ir uzsvērts, ka Dievs vēlas, lai Svētā Gara dāvanas mēs saņemtu kopīgi, jo tās nepieciešamas, lai liecinātu par Kristu, lai aicinātu uz svētumu. Baznīcas kā Dieva jaunās tautas pirmais aicinājums ir “dzīve Svētajā Garā”, tikai no tās izriet apustuliskā aktivitāte. Dokuments uzsver bīskapu un klosterļaužu kopīgo misiju, skaidrojot, ka Baznīcas kopiena atklāj Kristus, kas ir Galva mistiskajai Miesai, un Svētā Gara – dvēseles, kas atdzīvina Miesu, kopīgo darbu. Tas nozīmē, ka

“Baznīcas kopiena nav tikai garīga realitāte, kas dzimusi Svētā Gara spēkā un pēc būtības apsteidz un rada visas ekleziālās funkcijas, bet vienlaikus ir arī hierarhiska, jo tā vitāli izriet no Kristus kā Galvas. Svētā Gara dāvanas pēc Kristus gribas tiek dāvātas, lai apvienotu Miesu (..). Līdz ar to organiskā Baznīcas kopiena savu iesākumu un spēku smeļas no Kristus un vienlaikus – no Viņa Gara.” (Mutuae relationes, 5).

Sirsnīgi pateicamies mariāņu tēviem par lielo viesmīlību, kuru šajās dienās piedzīvojām un kas piešķir Viļānu klosterim īpašo māju sajūtu, mudinot tur no jauna atgriezties! Paldies visiem par nenogurstošo kalpojumu mūsu vienotības labā!

m. Inese Šteina, BVJ Marijas māsa kalpone

1

Foto: Anita Sosnāre

Liela dāvana Latvijas Baznīcai un arī mums, konsekrēto māsu un brāļu kopībai, bija māsas Marijas Esteres mūža svētsolījumi Ikšķiles Karmela klosterī, kurus viņa salika 21.maijā, Vissvētās Trīsvienības svētku vigīlijā. Ar patiesu prieku dalāmies māsas Esteres rakstītajā liecībā dažas dienas pēc šī nozīmīgā notikuma:

Cilvēks ir radīts Dievam un savu dzīvību un laimi rod vienīgi Viņā, ar Viņu un caur Viņu. Taču, apveltīts ar brīvo gribu, ir spējīgs aiziet tālu no Tēva sargājošās Mīlestības. Tāpēc jo lielāka ir mana pateicība, ka 21. maijā, Vissvētās Trīsvienības svētku vigīlijā, drīkstēju kopā ar Mariju atbildēt Jēzus mīlestības neprātam un uz mūžu teikt savu JĀ Trīsvienīgajam Dievam, lai uzticīgi sekotu šķīstajam, nabadzīgajam un paklausīgajam Jēzum V. J. Marijas no Karmela kalna ordenī un uz mūžu paliktu žēlsirdīgās Mīlestības apskāvienos.

Vairāku gadu garumā dzīvojot lielās ilgās pēc Mīlestības, kas pārsniedz cilvēka trausluma robežas, ar svētās Terēzes no Bērna Jēzus palīdzību atpazinu aicinājumu uz Karmelu, konvertējos katoliskajā Baznīcā un kā slāpstošs briedis dzēru Dzīvo ūdeni pilniem malkiem un kā bērns ņēmu pretī Dieva sagatavoto ceļu caur Esenes Karmelu Vācijā uz Ikšķiles klosteri „Marija, Pestītāja Māte”. Pēc ieģērbšanas saņēmu vārdu māsa Marija Estere no Jēzus, kas sevī ietver Dieva doto žēlastību un uzdevumu, ko skaisti ir izteikusi mana Debesu aizbildne svētā Terēze Benedikta no Krusta/ Edīte Šteina. Katra aicinājuma noslēpums ir ļoti liels un pilnībā atklāsies vienīgi Debesīs, taču, uzmanīgi klausoties Dieva balsī, ik dienas tas jāuzlasa kā mozaīkas akmentiņi. Tā nu es drīkstu klusumā, lūgšanā, vienkāršā darbā un māsu mīlestībā dienu un nakti stāvēt mūsu Kunga un Karaļa priekšā par savu un Dieva mīļo latviešu tautu, par Dieva un manu mīļo ebreju tautu un par visu Baznīcu, līdz kamēr visi būs viens! Esmu ļoti pateicīga arhibīskapam-metropolītam Zbigņevam Stankevičam par svētku uzrunas laikā doto uzdevumu lūgties un atdot sevi par vienotību kristiešu, tautu, kopienu un priesteru starpā. Tie ir augsti un cēli ideāli, taču ne no mūsu rosīšanās un skriešanas kas atkarīgs, bet no Dieva žēlastības. Un, kā saka svētā Terēze no Bērna Jēzus, jo vairāk Dievs grib dot, jo lielākas ilgas sirdī Viņš liek. Tāpēc pateicība Dievam par šīm karstajām brāļu un māsu vienotības ilgām mūsu zemē.

Mūsu vājums un grēcīgums nav šķērslis Dieva darbam (kā redzams attēlā), gluži otrādi, jo labāk apzināmies savu patieso stāvokli, jo vairāk spējam atvērties Viņa dziedinošajai un glābjošajai Mīlestībai, kas Svētā Gara spēkā pati mūsos un caur mums piepilda Dieva iecerēto plānu. Bet mūsu JĀ ir izšķiroši svarīgs!

māsa Marija Estere

Trisvieniba

Māsas Marijas Esteres svētsolījumu kartiņa

“Ķēniņš izstiepa zelta scepteri, kas bija viņa rokā, pretī Esterei, un Estere tuvojās un pieskārās sceptera smailei.” (Est 5,2b)

“Es paļaujos uz to, ka Kungs manu dzīvi ir pieņēmis par visiem. Man aizvien jādomā par ķēniņieni Esteri, kura tieši tāpēc tika paņemta no savas tautas, lai iestātos par tautu Ķēniņa priekšā. Es esmu ļoti nabadzīga un bezspēcīga mazā Estere, bet Ķēniņš, kas mani izvēlējās, ir bezgalīgi liels un žēlsirdīgs.” (Sv. Terēze Benedikta no Krusta / Edīte Šteina)

 

Bilžu galerija >>

© LRKB IC www.katolis.lv

17. aprīlī, Labā Gana svētdienā, kas ievada lūgšanu nedēļu par aicinājumiem Baznīcā, Rīgas Svētā Jēkabā katedrālē uz vakara dievkalpojumu pulcējās neierasti liels skaits cilvēku. Daudzi no viņiem bija atsaukušies Dievam veltīto personu aicinājumam šajā pēcpusdienā doties Žēlsirdības svētceļojumā uz katedrāli. Rīgas arhidiecēzes centrālajā dievnamā ieradās astoņas svētceļnieku grupas no Rīgas, tāpat bija atbraukuši svētceļnieki no citām Latvijas pilsētām.

Kā pastāstīja māsa kalpone Inese Ieva Lietaviete, no māsu klostera Ķīpsalā ceļā devās vairāk nekā 20 cilvēku liela grupa, kurai bija pievienojušies arī Kuldīgas un Limbažu ticīgie. Iedvesmojoties no kustības “Pro Sanctitate” idejas lūgties par bēgļiem, pie Daugavas grupa lūdzās par tiem, kas bēgļu gaitās gājuši bojā, par kristiešiem, kas cieš no vajāšanām, un citām Baznīcas vajadzībām. Grupā gāja daudzi bērni, viņi bija tie, kas visvairāk “cīnījās” par krusta nešanu.

Visgarāko ceļu mēroja Bolderājas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze. 11 cilvēku lielā grupa nogāja 12 kilometrus. Grupas vadītāja Valentīna atzinās, ka tas bija pirmais viņas vadītais svētceļojums, turklāt pirmais svētceļojums kājām, ko organizē Bolderājas draudze. Ceļa sākumā grūtības sagādāja garām braucošās mašīnas, tomēr kopumā svētceļojuma dalībnieki bija priecīgi par pirmo šādu pieredzi. Patīkamu pārsteigumu sagādāja arī kāds vīrietis Ķīpsalā, kurš grupas dalībniekiem paspieda roku, kā arī paklanījās krusta priekšā.

Rīgas Svētās Trīsvienības draudzes grupā bija vairāk nekā 30 cilvēki. Liela daļa svētceļnieku bija krievu tautības, tāpēc Rožukroņa lūgšana notika latviešu un krievu valodā. Svētceļnieki ieradās arī no Kristus Karaļa draudzes, Svētā Franciska draudzes, kā arī jauniešu kopienas “Kalnā”.

Kustības “Pro Sanctitate” apustuliskā oblāte Liliane Bertrande pastāstīja, ka viņu grupa bija neliela, bet tai pievienojās arī pārstāvji no Dominikāņu ģimenes. Tāpat viņa pastāstīja, ka svētceļojuma laikā notika Rožukroņa lūgšana, savukārt pirmajās divās apstāšanās pie “Ave Sol“ koncertzāles notika lūgšana par vienotību dažādu konfesiju starpā, savukārt netālu no Daugavas, esot upes un jūras tuvumā, notika aizlūgums par bēgļiem, kas ļoti bieži Eiropu sasniedz laivās.

Daugavas krastā, pie lielā Kristapa skulptūras, tikās trīs grupas – “kustības “Pro Sanctitate”, Bolderājas un Svētā Alberta draudzes svētceļnieki. Kopā viņi devās uz Svētās Marijas Magdalēnas baznīcu, bet pēc tam uz Svētā Jēkaba katedrāli, kur tika sagaidīti ar zvanu skaņām.

Dievkalpojuma laikā muzicēja dažādu draudžu un kopienu jaunieši. Ņemot vērā, ka tuvojas Tezē Eiropas tikšanās Rīgā, jaunieši dziedāja Tezē dziesmas. Dievkalpojumu vadīja arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš arī pats šai dienā veica vairāk nekā 400 km garu svētceļojumu no Polijas, lai piedalītos svētkos.

Šai dienai viņš bija sagatavojis īpašu vēstījumu, kurā runāja par aicinājuma, īpaši konsekrēto personu, būtību. Savas uzrunas sākumā viņš atsaucās uz dienas lasījumu, sakot, ka visi esam aicināti būt “baltās drēbēs” Dieva valstībā, bet konsekrētie jau zemes virsū izvēlas salikt solījumus un tādā veidā kļūst par redzamu Dieva valstības zīmi.

Arhibīskaps norādīja:

Mēs, cilvēki, nevaram vienkārši “piešķirt” aicinājumus: tiem jānāk no Dieva. Priesterība nav kā citas profesijas. Mēs nevaram vienkārši piesaistīt cilvēkus ar publisko attiecību stratēģijām. No Dieva sirds nākušam aicinājumam vienmēr jāatrod atbilde cilvēka sirdī. Bet tam ir vajadzīga mūsu sadarbība, vispirms ar lūgšanu gan individuāli, gan mūsu draudzēs.

Pēc Svētās Mises māsa Inese Ieva atgādināja pāvesta Franciska vēstījuma vārdus Vispasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem – “lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai” – un aicināja to piedzīvot.

Vakara turpinājumā sekoja konsekrēto personu liecības. Dominikāņu māsa misionāre Katrīna, kas patlaban kalpo Kuldīgā, bet kura ir dzimusi un augusi Polijā, pastāstīja, ka klosterī iestājusies pirms 40 gadiem un sākumā neticēja, ka tajā paliks ilgi. Viņa norādīja, ka klosterī ir sapratusi un piedzīvojusi Dieva mīlestību, kas ir vērsta arī uz viņu.

Savukārt priesteris Pēteris Skudra sacīja, ka garīgajā seminārā iestājies spontāni un pēc tam ir lūdzis Dievam, lai parāda, vai tiešām tas ir aicinājums. Tomēr studiju laikā viņš ir sapratis, ka Dievs katram cilvēkam dod izvēli, bet cilvēkam jāpieņem lēmums, kuru Dievs svētī un kurā Dievs atbalsta.

Noslēgumā kūrijas dārzā pie ugunskura bija iespēja nobaudīt karstu zupu un pavadīt laiku sarunās.

Pēc pasākuma Latvijas konsekrēto personu apvienības pārstāve māsa Inese Ieva Lietaviete uzsver, ka nav jēgas rīkot pasākumu pasākuma dēļ, jo svarīgākā ir lūgšana: “Katedrālē Baznīca tiešām lūdzās par aicinājumiem. Un Dievs jau dos augļus.”

Foto: svētceļnieki

Labā Gana svētdiena (17.aprīlis), kas ievada lūgšanu nedēļu par aicinājumiem Baznīcā, arī šogad pulcēja mūs katedrālē uz Svēto Misi kopā ar diecēzes Ganu – arhibīskapu Z. Stankeviču. Liels prieks bija ieiet pa Svētajām Durvīm kopā ar svētceļniekiem no dažādām draudzēm un kopienām.

Piedzīvojām to, kā piepildās Pāvesta Franciska vēlējums, ko viņš ir rakstījis vēstījumā 53. Vispasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem: “Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai!” Arī jaunieši liecināja, ka vakars “bija īpašs…tāds īpašs vienotības spēks bija jūtams”!

Lūgšanu dienai par aicinājumiem arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs bija uzrakstījis vēstījumu, kurš šajā dienā tika lasīts visās draudzēs. “Cilvēki savās sirdīs ilgojas pēc Dieva, ilgojas pēc vadības, kas norādītu ceļu, ilgojas pēc vēsts, kas ir vairāk kā tikai vārdi, cerot, gaidot pēc mīlestības, kas pieņemtu un uzturētu cilvēkus visā mūžībā,” uzsvēra arhibīskaps, aicinot lūgties par aicinājumiem kalpot Kunga pļaujā (sal. Mt 9, 37). Mūsu lūgšana ir svarīga –

“Dievs vienmēr darbojas. Kopā ar Viņu lūgšanā mēs varam uzrunāt citus. Atbilstoši savam nolūkam Dievs tad attīstīs viņu “jā”, viņu gatavību atbildēt.”

Paldies visiem svētceļniekiem, kā arī daudzu kongregāciju brāļiem un māsām, kas Labā Gana svētdienu ļāva izdzīvot patiesas kopības priekā!

Svetcelojumi_Riga2016

 

Ar prieku vēlamies pastāstīt, ka 17. aprīļa Žēlsirdības svētceļojumam pieteikušās jau 8 svētceļnieku grupas. Esi aicināts pievienoties kādai no tām vai arī – pieteikt savu grupu (konsekretie@gmail.com)!

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Pāvests Francisks aicina:

Lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.

 

Laba_Gana_svetdiena_2016_2m

Tuvojas 53. Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem – Labā Gana svētdiena (17. aprīlī), kad pulcēsimies  sv. Jēkaba katedrālē, lai kopā ar jauniešiem un konsekrētajām personām lūgtos par aicinājuma dāvanas atpazīšanu. Svinīgu Svēto Misi jauniešiem plkst. 18:30 celebrēs V.E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc tās notiks slavēšanas koncerts ar konsekrēto personu liecībām un sadraudzība, kā arī gatavošanās Jauniešu Dienām Krakovā.

Šogad – Žēlsirdības gadā – aicinām izdzīvot arī īpašu Žēlsirdības svētceļojumu, dodoties ceļā no savām draudzēm, kopienām, klosteriem uz sv. Jēkaba katedrāles Svētajām Durvīm, lai tādējādi saņemtu īpašās Jubilejas žēlastības un atlaidu dāvanu. Kā raksta Pāvests Francisks Jubilejas izsludināšanas bullā:

“Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Dzīve ir svētceļojums, un cilvēks ir viator (ceļinieks), svētceļnieks, kurš veic savu ceļu, līdz sasniedz ilgoto mērķi. Arī, lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.”

Iedrošinām visus, kuri sirdī jūt pamudinājumu doties šādā ceļā, nebaidīties un iet! Veidosim nelielas grupas, kas saplūdīs pie katedrāles no visām Rīgas pusēm, lai plkst. 18:00 visi kopā ieietu pa Svētajām Durvīm. Ceļā var izmantot meditācijas (pievienotajā failā), ko mēs, konsekrētās personas, atvedām no mūsu svētceļojuma Romā. Tādējādi mēs varēsim izdzīvot vienotību Žēlsirdības gada svētceļojumā ar visu Baznīcu! Katra grupa – pēc saviem ieskatiem – var noformēt svētceļojuma krustu, izmantojot Žēlsirdības gada simbolu (pievienotajā failā).

timthumblogo (lejuplādēt)           images meditācijas (lejuplādēt)     imagesPāvesta Franciska vēstījums Labā Gana svētdienai

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar m. Inesi Ievu (tel. 27 868 494) vai rakstīt: konsekretie@gmail.com. Lūdzam arī iepriekš pieteikt savu svētceļojumu, lai mēs varētu apkopot visu grupu maršrutus un par tiem informēt tos, kas vēlētos pievienoties.

GRUPAS:

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Savā vēstījumā Lūgšanu dienai par aicinājumiem Pāvests Francisks šogad uzsver kopienas nozīmi. Vēstījums ir nosaukts “Baznīca, aicinājumu Māte”, uzsverot to, ka ikviens aicinājums dzimst un attīstās Baznīcā, brāļu un māsu kopienā:

Pāvests Francisks raksta:

Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un “zeme”, kurā aicinājumi uzdīgst, dzen asnus, aug un nes augļus. Svētīgais Pāvils VI apustuliskajā pamudinājumā Evangelii nuntiandi runā par evaņģelizācijas etapiem. Viens no tiem ir pievienošanās kristiešu kopienai (sal. EN, 23) – tai kopienai, no kuras ir saņemta ticības liecība un Dieva žēlsirdības spēcīgais vēstījums. Šī iekļaušanās kopienā ietver visu ekleziālās dzīves bagātību, īpaši sakramentos. Turklāt Baznīca ir ne tikai vieta, kurā apliecinām savu ticību, bet arī pati Baznīca ir ticības priekšmets; tāpēc Credo, ticības apliecinājumā, mēs sakām: «Es ticu uz vienu, svētu, katolisku Baznīcu».

Dieva aicinājums īstenojas kopienā. Dievs mūs aicina būt daļai no Baznīcas, bet vēlāk, nobriestot tajā, dāvā kādu īpašu sūtību. Aicinājuma ceļu mēs ejam kopā ar brāļiem un māsām, kurus Kungs mums dāvā: tas ir līdzaicinājums.

Tieši Labā Gana svētdienā pirms trīs gadiem pāvests Francisks uzrunāja jauniešus, sakot: “Katra aicinājuma uz priesterību vai konsekrēto dzīvi pamatā un pirms katra aicinājuma vienmēr ir bijusi kāda spēcīga un intensīva lūgšana – vecmammas, vectēva, mammas, tēta, kopienas lūgšana. Tieši tāpēc Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38). Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus.” (21.04.2013.)

Lūgšana par aicinājumiem:

Žēlsirdības Tēvs, kas atdevi savu Dēlu mūsu pestīšanas labā un nemitīgi mūs stiprini ar Svētā Gara dāvanām, dāvā mums dzīvas, dedzīgas un priecīgas kristiešu kopienas, kas būtu brālīgas dzīves avots un kas modinātu jauniešos ilgas veltīt sevi Tev un evaņģelizācijai. Stiprini tās viņu uzdevumos – sniegt atbilstošu katehēzi par paaicinājumu un atklāt citiem īpašās konsekrācijas būtību. Apveltī ar gudrību aicinājumu atpazīšanā, kas ir tik nepieciešama, lai it visā atmirdzētu Tavas žēlsirdīgās mīlestības lielums. Marija, Jēzus Māte un Audzinātāja, aizbildini par katru kristiešu kopienu, lai tā, kļūstot auglīga Svētā Gara spēkā, būtu avots autentiskiem aicinājumiem uz kalpošanu Dieva tautai. Amen.

© Radio Marija Latvija (www.rml.lv)

Kustības “Pro Sanctitate” veidotajā raidījumā “Vairāk. Tālāk. Dziļāk.” (05/04/2016)  māsa Liliane (Apustuliskā Oblāte) stāstīja par savu aicinājumu uz Dievam veltītu dzīvi, savukārt Andris – par aicinājumu uz laulību.

Saruna ar māsu Zani no Bezvainīgās Jaunavas Marijas māsu kalpoņa klostera Jauniešu Pastorālās Mājas veidotajā raidījumā “Dieva Valstība Tevī” (06/04/2016).

 

Svētīgu klausīšanos!

radio-marija-latvija-567135608ed64

© Raksts pārpublicēts no katolis.lv

Apmeklējot ēku Rīgā, Republikas laukumā 3, nav grūti noteikt, kurā dzīvoklī dzīvo kustības “Pro Sanctitate” apustuliskās oblātes Liliane Bertrand un Rita Refalo. Pagalma pusē kustības centra “Mater Amabilis” logu rotā Dieva žēlsirdības gada logo. Pirms 10 gadiem Liliane un Rita sāka dzīvot šai vietā, kur tagad ik dienu notiek kāda tikšanās – jauniešiem, ģitārspēles studentiem, saderinātajiem un citiem, kas ir kļuvuši par kustības draugiem vai locekļiem. Šogad kustība atskatās uz 20 gadiem Latvijā un 10 centra “Mater Amabilis” gadiem, tāpēc 19. martā aicina uz kopīgu kardināla Jāņa Pujata celebrētu Svēto Misi un sadraudzību centra telpās Republikas laukumā 3/226.

Aicinājums uz svētumu

Kustības “Pro Sanctitate” vēsture Latvijā sākās pirms 20 gadiem, kad 1996. gada 1. augustā Liliane ar vēl divām māsām pirmo reizi ieradās Rīgā, lai no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles dotos svētceļojumā uz Aglonu. Rita, kas toreiz dzīvoja kustības mājā Itālijā, misijai Latvijā pievienojās tikai pēc pieciem gadiem. Tomēr viss sākās jau daudz agrāk, kad ne Ritai, ne Lilianei vēl nebija zināms, ka viņu ceļi reiz aizvedīs tik tālu no dzimtenes.