Contemplare et contemplata aliis trader (Pārdomāt (par dievišķām lietām) un pārdomu augļus nodot citiem)
Veritas – patiesība

DIBINĀŠANA

Ordeņa pirmsākumi meklējami 1207.-1217. gadā pie Osmas diecēzes kanoniķiem Spānijā. Šīs diecēzes kanoniķi, kuru vidū bija arī Dominiks Guzmans, veica tautas evaņģelizāciju, sludinot Dieva Vārdu. Dominiks Guzmans, ordeņa dibinātājs, beidza Palencas universitātes dabaszinātņu un teoloģijas nodaļas, tika iesvētīts par priesteri un 1197. gadā ieskaitīts Osmas kanoniķu kopienā (Spānijā). Ap 1206. gadu Tulūzas apkaimē Dominiks uzsāka savas apustuliskās gaitas, apstaigājot ciemus un sludinot evaņģēlisko mācību, lai atgrieztu albiģiešus un valdiešus. 1215. gadā Dominika uzticīgākie sekotāji viņa klātbūtnē salika svētsolījumus.

1216. gada 22. decembrī pāvests Honorijs III apstiprināja Dominika izveidoto kopienu.

Latvijā pirmie dominikāņi ieradās 1234. gadā un apmetās Rīgā. Blakus Sv. Pētera baznīcai viņi uzcēla Sv. Jāņa Kristītāja klosteri un baznīcu. 1524. gada Lielajā piektdienā dominikāņi (saukti arī par melnajiem mūkiem) bija spiesti atstāt klosteri Rīgā un līdz pat 1543. gadam sludināt Dieva Vārdu ārpus pilsētām.

Dominikāņi vēlreiz atgriezās Latvijā 17. gadsimta beigās un apmetās Pasienē, Aglonā un Rušonā. 1822. gadā tie atgriezās arī Rīgā, lai kalpotu Sāpju Dievmātes baznīcā. 1868. gadā dominikāņu brāļi atkal tiek padzīti no Rīgas, un jau 1893. gadā Aglonā ir palicis tikai viens dominikānis.

Trešais dominikāņu ordeņa vēstures posms Latvijā sākās 1985. gada augustā, kad toreizējais Rīgas Garīgā semināra audzēknis, tagad bīskaps emeritus Vilhelms Lapelis salika savus pirmos svētsolījumus.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Ordeņa apustuliskā sūtība Baznīcā ir Dieva Vārda sludināšana.

Dominiku, kā arī viņa sekotājus, raksturo līdzjūtība, kas tiek izrādīta konkrētam cilvēkam, kurš ir nomaldījies Dieva meklējumos vai vispār Viņu nepazīst. Šī līdzjūtība izpaužas kā Evaņģēlija sludināšana jeb sprediķošana, kas ir dominikāņu galvenais mērķis un harizma. Devīze Contemplare et contemplata aliis tradere uzliek par pienākumu katram dominikānim, pirms tas sludina Dieva Vārdu, to pārdomāt personīgā lūgšanā un kontemplācijā.

Dominikāņiem rūp patiesība un tās sludināšana, tāpēc tie savā formācijā lielu uzmanību pievērš studijām. Nepārtraukto zināšanu padziļināšanu dominikāņu ordenī ierosina kalpošana Baznīcai, sludinot tās mācību, kā arī katra cilvēka prāta attīstības nepieciešamība.

Dominikāņu garīgumam piemīt teocentriski kristocentrisks raksturs. Īpašu vietu tajā ieņem krustā sistā Jēzus un Dievmātes kults. Garīguma pamatā ir apziņa, ka jebkuras apustuliskās darbības mērķis ir Dieva goda vairošana un dvēseļu pestīšana.

Brāļu dominikāņu dzīvi raksturo dzīve kopienā, nabadzības, šķīstības un paklausības solījumu uzticīga ievērošana, kopēja liturģija, jo īpaši Euharistija un breviāra lūgšanas, centīgas studijas un stingra klostera iekšējo likumu ievērošana.

SASTĀVS

Dominikāņu ordeni veido apustuliskās vīriešu kopienas, klauzūras māsas, apustuliskās māsas un dominikāņu laji. Ordeni tā plašākajā nozīmē dēvē par dominikāņu ģimeni, kurā līdzās augstāk minētajām ietilpst vēl citas dažāda veida kopienas, kurās tās locekļi dzīvo saskaņā ar dominikāņu garīgumu.

KANONISKAIS STATUSS

Brāļu priesteru ordenis.

DARBĪBA LATVIJĀ

Dominikāņu ordenis veic apustulisko darbību gan laju, gan garīdznieku vidū. Tā izpaužas kā sprediķošana, grēksūdžu uzklausīšana, rekolekciju un misiju dienu vadīšana, lekciju lasīšana mācību iestādēs, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļi un draudžu vadīšana. Apustuliskajā darbā tiek iesaistītas gan klauzūras māsas, kuras atbalsta brāļus ar lūgšanu un garīgajiem upuriem, gan apustuliskās māsas un laji, kuri tajā aktīvi piedalās.

IESTĀŠANĀS

Ordenī var iestāties ticību praktizējoši, katoļticīgi vīrieši, kas nav jaunāki par 17 gadiem. Kandidātiem, kuri vēlās kalpot ordenī kā brāļi priesteri, ir jābūt pabeigtai vidējai izglītībai, lai varētu uzsākt sešus gadus ilgās teoloģijas studijas. Kandidātiem, kas vēlas kļūt par klosterbrāļiem, vēlama vismaz arodizglītība. Pēc sīkākas informācijas lūdzam griezties klosterī pie atbildīgā par aicinājumiem, rakstot uz e-pastu: klosterisop@gmail.com

KONTAKTINFROMĀCIJA

Klostera adrese:
Sv. Dominika klosteris
Jelgavas iela 17
Liepāja, LV-3401

Brāļi priesteri:
Pijus Virginijus Eglinas OP, Mag. theol.
Klostera priekšnieks
Tālr. +371 63480051
E-pasts: dominikonai@yahoo.com

Oskars Jabloņskis OP. Mag. theol.
Sv. Dominika draudzes prāvests
Tālr. +371 63480051
Mob.tālr. +371 26313485
E-pasts: oskars.op@gmail.com

Sergejs Ivanovs OP, Dr. theol.
Tālr. +371 63480051
E-pasts: klosterisop@gmail.com

Vladimir Gussev OP, Mag. theol.
Tālr. +371 63480051
E-pasts: vladgus@inbox.lv